Institutul Naţional de Statistică

 

INAPOI            , caen,recodificare,recodificare

Clasificare

din 20/04/2007

 

a activităţilor din economia naţională

 

Publicat in MOF nr. 293 - 03/05/2007

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007

 

Actul a intrat in vigoare la data de 01 ianuarie 2008

 

    Ediţie revizuită

 

    CAEN Rev. 2

 

    Introducere

 

    Ce este CAEN?

 

    CAEN1) reprezintă acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică naţională a activităţilor economice din România. Această clasificare a fost proiectată pentru a permite gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la "unităţi statistice", cum ar fi, de exemplu, o uzină sau un grup de uzine ce constituie o entitate economică, o întreprindere. Clasificarea asigură baza pentru pregătirea unei game largi de date statistice (producţie, factori de producţie, formarea de capital şi tranzacţiile financiare) ale acestor unităţi.

    ___________

   1) CAEN - Clasificarea activităţilor din economia naţională.

 

    Ce sunt clasificările statistice?

 

    O clasificare statistică prezintă următoarele caracteristici principale:

   a) organizare ierarhică strictă şi detaliată care face posibilă culegerea şi prezentarea informaţiilor la diverse nivele de agregare (în funcţie de disponibilitatea datelor);

   b) acoperirea exhaustivă a domeniului observat;

   c) încadrarea fiecărui fenomen sau obiect analizat într-o singură entitate de clasificare (entităţi ce se exclud reciproc);

   d) clasarea obiectelor analizate pe diverse ramuri ale clasificării este guvernată de principii metodologice omogene.

 

    Integrarea clasificărilor la nivel internaţional

 

    În decursul ultimului deceniu a avut loc o revizuire completă a clasificărilor statistice internaţionale, iar noile clasificări au fost elaborate ca un sistem integrat de clasificări statistice. Astfel, diversele clasificări ale produselor au fost armonizate şi au fost corelate cu clasificările activităţilor economice, pe criteriul originii economice. Pe lângă această integrare la nivel mondial (în principal, sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite), alte organizaţii regionale, de pildă Uniunea Europeană sau ţările Americii de Nord, şi-au aliniat, în grade diferite, clasificările proprii la clasificările mondiale.

    Aceasta a dat naştere unui sistem integrat în care diversele clasificări au fost armonizate şi corelate la nivel mondial, la nivelul Uniunii Europene şi fiecare ţară a realizat sistemul naţional corespunzător.

   

                        Activităţi                Produse
                  ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐              ┌───────────────┐  ┌────┐
Nivelul mondial   │     ISIC Rev. 4     │ │         CPC         │              │      HS       ├─>│SITC│
                  └──────────┬──────────┘ └──────────┬──────────┘              └───────┬───────┘  └────┘
                             v                       v                                 v
                  ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌──────────┐ ┌───────────────┐
Nivelul UE        │     NACE Rev. 2     │ │         CPA         │ │ PRODCOM  │ │      CN       │
                  └──────────┬──────────┘ └──────────┬──────────┘ └────┬─────┘ └───────┬───────┘
                             v                       v                 v               v
                  ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌──────────┐ ┌───────────────┐
Nivelul naţional  │     CAEN Rev. 2     │ │        CPSA         │ │ PRODROM  │ │     TVIR      │
                  │(Versiune naţională a│ │(Versiune naţională a│ │(Versiune)│ │   (Versiune   │
                  │    NACE Rev. 2)     │ │        CPA)         │ │          │ │naţională a CN)│
                  └─────────────────────┘ └─────────────────────┘ └──────────┘ └───────────────┘
 
 

    Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CS-ONU), cu sprijinul Grupului de experţi în clasificări internaţionale economice şi sociale, a elaborat o tipologie proprie de clasificări în funcţie de gradul de integrare în sistemul revizuit, respectiv clasificări de referinţă, derivate şi conexe.

    Clasificările de referinţă sunt acele clasificări economice şi sociale care reprezintă rezultatul unor acorduri internaţionale aprobate de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau de alt organism competent, ca de exemplu Biroul Internaţional al Muncii (ILO), Fondul Monetar Internaţional (IMF), UNESCO etc., în funcţie de domeniul care face obiectul acestora. Clasificările de referinţă au dobândit o largă acceptare şi un acord oficial amplu şi sunt aprobate şi recomandate ca linii directoare pentru elaborarea altor clasificări. Un exemplu de asemenea clasificare îl reprezintă Clasificarea Industrială Internaţională Standard a Naţiunilor Unite, pentru toate activităţile economice, versiunea revizuită 4 (ISIC Rev. 4).

    Clasificările derivate se bazează pe clasificări de referinţă. Ele pot fi elaborate prin adoptarea structurii şi categoriilor din clasificarea de referinţă, şi atunci este posibilă adăugarea unor detalii suplimentare faţă de clasificările de referinţă, sau pot fi elaborate prin reorganizarea sau agregarea unor poziţii din una ori mai multe clasificări de referinţă. Clasificările derivate sunt adesea întocmite pentru utilizarea la nivel naţional sau multinaţional. Un exemplu de astfel de clasificare îl reprezintă clasificarea NACE Rev. 2 a Uniunii Europene.

    Clasificările conexe sunt cele care se referă parţial la clasificările de referinţă sau care sunt asociate cu clasificările de referinţă numai la anumite nivele ale structurii. Exemple de asemenea clasificări sunt Clasificarea Industrială Standard a Australiei şi Noii Zeelande (ANZSIC) sau Sistemul Nord-American de Clasificare a Industriei (NAICS).

 

    De ce sunt necesare revizuirile?

 

    Schimbarea structurilor economice şi tehnologiile noi generează noi activităţi şi produse care le depăşesc ca importanţă pe cele existente. Aceste schimbări reprezintă astfel o provocare constantă pentru clasificările statistice. Intervalele dintre revizuiri nu trebuie să fie prea lungi, deoarece relevanţa clasificării se diminuează în timp, dar nu trebuie să fie nici prea scurte, întrucât afectează negativ comparabilitatea datelor în timp. Orice revizuire a unei clasificări, mai ales dacă include şi modificări structurale, poate duce la întreruperi în seriile de timp.

 

    De ce o revizuire acum?

 

    Avantajele sistemului integrat descris mai sus sunt unanim recunoscute. Totuşi, un astfel de sistem impune restricţii părţilor participante.

    Segmentul referitor la bunuri transportabile din ISIC/CPC (şi segmentul european conex din NACE/CPA)2) se bazează pe Sistemul armonizat3) (acronimul englez: HS). Atunci când HS se modifică, trebuie să se modifice şi celelalte clasificări.

    O modificare structurală majoră în CPA, la nivelul de 4 cifre sau superior acestuia, depinde de o revizuire a NACE Rev. 2, deoarece CPA este direct legată, în structura sa, de NACE Rev. 2.

    NACE Rev. 2 este legat în mod direct de structura ISIC Rev. 4. Angajamentul de a menţine un sistem de clasificări corelat la nivel internaţional impune o revizuire a NACE Rev. 1.1 concomitent cu ISIC Rev. 3.1.

    Prin legăturile existente între clasificările utilizate la nivel european şi clasificările naţionale, acest proces de revizuire a NACE Rev. 1.1 şi creare a versiunii NACE Rev. 2 a impus un proces similar pentru CAEN Rev. 1, finalizat prin ediţia revizuită a acesteia, respectiv CAEN Rev. 2.

    ___________

   2) CPC - Clasificarea centrală a produselor, utilizată de Organizaţia Naţiunilor Unite; CPA este clasificarea produselor asociate activităţilor, utilizată de Uniunea Europeană, derivată din CPC.

   3) Sistemul armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor elaborat şi actualizat de Organizaţia Internaţională a Vămilor (înfiinţată în 1952 sub denumirea de Consiliul de Cooperare a Vămilor)

 

    Disponibilitatea clasificărilor europene şi naţionale

 

    RAMON, serverul Eurostat conţinând clasificări, are drept scop să pună la dispoziţie cât mai multe informaţii în legătură cu principalele clasificări statistice internaţionale utilizate în diverse domenii: analiză economică, mediu, învăţământ, ocupaţii, conturi naţionale etc.

    Sunt disponibile informaţii care acoperă următoarele aspecte: descriere generală; structura clasificărilor (care constă în coduri şi titluri); note explicative; tabele de corespondenţă între clasificări; documente metodologice, alte informaţii generale referitoare la clasificări.

    Ori de câte ori sunt disponibile, informaţiile sunt prezentate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

    Obiectivul este acela de a construi un loc central de referinţă pentru utilizatorii care solicită diverse informaţii despre clasificările statistice internaţionale.

    ISIC/CPC şi NACE/CPA, actualizate, sunt disponibile pe serverul RAMON.

    Serverul RAMON poate fi accesat public pe Web la următoarea adresă: http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/

    SENIN, serverul conţinând clasificările naţionale elaborate de Institutul Naţional de Statistică, este pus la dispoziţia utilizatorilor, pe site-ul INS, la rubrica Nomenclatoare statistice.

 

    Sistemul de codificare al clasificării CAEN

 

    Sistemul de codificare pentru CAEN Rev. 2 cuprinde:

   - un prim nivel, constând în titluri identificate printr-un cod alfabetic (secţiuni);

   - un al doilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre (diviziuni);

   - un al treilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 3 cifre (grupe);

   - un al patrulea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 4 cifre (clase).

    Relaţia cu alte clasificări de activităţi

 

    CAEN Rev. 2
NACE Rev. 2
CAEN Rev. 2
ISIC Rev. 4

 

    NACE reprezintă Nomenclatorul de activităţi utilizat în cadrul Comunităţii Europene. Actuala versiune a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2, asigură un raport de 1:1 cu NACE Rev. 2. ISIC Rev. 4 reprezintă Clasificarea internaţională standard a activităţilor economice elaborată de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

    Având în vedere raportul 1:1 dintre CAEN Rev. 2 şi NACE Rev. 2, rezultă:

   - CAEN Rev. 2 este o clasificare detaliată a ISIC Rev. 4;

   - primul nivel din ISIC Rev. 4 (secţiune) este identic cu cel din CAEN Rev. 2;

   - la nivel de diviziune, CAEN Rev. 2 este identic cu ISIC Rev. 4;

   - la nivel de grupă şi clasă, ISIC Rev. 4 este detaliat de CAEN Rev. 2 în conformitate cu cerinţele impuse de NACE Rev. 2.

    Relaţia cu clasificările de produse

 

    CPSA 2008

 

    Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor, elaborată în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr 53/1999 privind aprobarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA.

    Legătura între CPSA 2008 şi CAEN Rev. 2 apare în cadrul codului CPSA. La toate nivelurile din CPSA 2008, codificarea primelor 4 cifre este identică cu cele 4 cifre ale clasei corespunzătoare din CAEN Rev. 2.

 

    PRODROM

 

    Nomenclatorul de produse şi servicii industriale este elaborat de Institutul Naţional de Statistică şi este utilizat pentru anchetele statistice de producţie. Nomenclatorul PRODROM este armonizat cu nomenclatorul PRODCOM utilizat în cadrul Comunităţii Europene şi reprezintă o detaliere a acestuia.

    Legătura CAEN Rev. 2 cu PRODROM este asigurată la nivel de 4 cifre (clasă), întrucât poziţiile PRODROM au fost realizate prin detalierea subclaselor elementare CPSA 2008.

 

    TVIR

 

    Tariful vamal de import al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 120/1993 privind detalierea şi clasificarea mărfurilor în Tariful vamal la import al României de la 6 la 8 cifre, cu modificările ulterioare, asigură un raport de 1:1 cu NC Nomenclatorul combinat utilizat în Uniunea Europeană.

    TVIR este corelat cu PRODROM (fiecare poziţie PRODROM are ataşat unul sau mai multe coduri TVIR) asigurându-se comparabilitatea rezultatelor din sfera producţiei cu cele din sfera comerţului exterior.

 

    Istoric

 

    CAEN

 

    Clasificarea activităţilor din economia naţională a fost elaborată de către Institutul Naţional de Statistică (INS) pentru o ordonare specifică a informaţiilor corespunzătoare cerinţelor economiei de piaţă şi trecerii la sistemul conturilor naţionale.

    CAEN substituie Clasificarea ramurilor economiei naţionale - CREN utilizată în România din 1963 în baza HCM nr. 483/1962.

    Introducerea CAEN în sistemul statistic şi economic naţional a fost realizată treptat în perioada 1993-1997, beneficiind de colaborarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

    Omologarea şi implementarea CAEN la nivel naţional prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 satisfac obiectivul prioritar, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România, de armonizare cu Nomenclatorul activităţilor din Comunitatea Europeană (NACE).

    CAEN a cunoscut în perioada 1997-2007 două actualizări:

   - în 2002 - actualizarea CAEN şi implementarea începând cu 1 ianuarie 2003 a CAEN Rev. 1 (Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002);

   - în 2007 - actualizarea CAEN şi implementarea începând cu 1 ianuarie 2008 a CAEN Rev. 2 (Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007).

    Principiile de elaborare a CAEN ţin seama de corespondenţa cu clasificările internaţionale şi, în special, cu cea europeană (NACE), în cadrul unui sistem integrat.

    Prin utilizarea CAEN, datele statistice sunt culese pe baza aceleiaşi structuri de clasificare (naţională şi europeană), CAEN fiind transpus direct în ISIC Rev. 4 (Clasificarea internaţională standard a activităţilor elaborată de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite) prin intermediul tabelelor de trecere.

 

    CAEN Rev. 2

 

    Având în vedere necesităţile impuse de evoluţia economiei româneşti şi principiile de armonizare cu clasificările europene, Institutul Naţional de Statistică a elaborat versiunea revizuită a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2.

    Această versiune asigură un raport de 1:1 între CAEN Rev. 2 şi NACE Rev. 2 (implementat la nivel european începând cu 1 ianuarie 2008), raport necesar având în vedere atât politica de globalizare, cât şi dorinţa de a mări convergenţa dintre clasificările europene şi cele utilizate în ţările din America de Nord.

    Prin această realizare se asigură armonizarea totală cu cerinţele acquis-ului comunitar în domeniul clasificărilor economice.

    Din experienţa utilizării clasificării CAEN, a reieşit că economia României nu prezintă particularităţi faţă de economia Uniunii Europene şi, în consecinţă, menţinerea unor diferenţe între CAEN Rev. 2 şi NACE Rev. 2 nu se justifică.

    CAEN Rev. 2 este implementat începând cu 1 ianuarie 2008 prin prezentul ordin, în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

 

    Principii utilizate în elaborarea CAEN

 

    Criterii pentru diviziuni şi grupe CAEN

 

    Principalele criterii utilizate în delimitarea diviziunilor şi a grupelor CAEN (nivel de detaliere de două şi, respectiv, 3 cifre) se referă la caracteristicile activităţilor unităţilor productive, care joacă un rol decisiv în determinarea gradului de similitudine dintre structurile unităţilor şi anumite relaţii economice. Principalele aspecte de grupare pentru activităţi sunt următoarele:

   (i) caracterul bunurilor şi al serviciilor realizate;

   (ii) utilizările cărora sunt destinate produsele şi serviciile;

   (iii) mijloacele, procesul şi tehnologia de producţie.

    Ponderile atribuite acestor criterii variază de la un domeniu la altul. Într-un număr de cazuri, de exemplu: industria alimentară, textilă, de confecţii şi pielărie, industria construcţiilor de maşini şi echipamente şi domeniul serviciilor, criteriile sunt atât de echilibrate între ele, încât problema atribuirii ponderilor îşi pierde semnificaţia.

    În cazul produselor intermediare, componenţa fizică şi stadiul de fabricaţie capătă adesea o pondere importantă.

    În cazul produselor care implică procese de producţie complicate, se acordă în mod frecvent prioritate utilizării finale, tehnologiei şi fluxului de producţie al produselor respective, în detrimentul compoziţiei fizice a produselor.

 

    Criterii pentru clase CAEN

 

    Criteriile privind maniera în care sunt grupate activităţile în cadrul întreprinderilor ocupă locul central în definirea claselor (nivel de 4 cifre). Practic, clasele permit în majoritatea cazurilor caracterizarea sectorului economic al unităţilor de producţie sau al întreprinderilor în funcţie de tipul de activitate, iar din alt punct de vedere, toate unităţile clasificate într-o clasă sunt asemănătoare în privinţa tipului de activitate exercitată.

    Clasele CAEN Rev. 2 sunt definite astfel încât să fie îndeplinite cât mai bine următoarele două condiţii:

   (i) categoria de produse şi servicii care caracterizează o clasă dată să reprezinte marea masă a producţiei unităţilor clasificate în acea clasă;

   (ii) o clasă să conţină unităţile care produc cea mai mare parte din categoria de mărfuri şi servicii ce o caracterizează.

 

    Forma de proprietate şi forma juridică

 

    CAEN nu face distincţii în funcţie de forma de proprietate şi forma juridică, deoarece astfel de criterii nu au legătură cu caracteristicile activităţii în sine. Unităţile angajate în acelaşi tip de activitate economică sunt clasificate în acelaşi mod, chiar dacă, de exemplu, societatea comercială aparţine unor proprietari particulari sau guvernului, respectiv întreprinderea-mamă este sau nu este formată din una sau mai multe unităţi.

    Clasificările "forma de proprietate" şi "forma juridică" sunt construite în mod independent de clasificarea activităţilor.

    În mod similar, unităţile de producţie sunt clasificate după activitatea principală în care sunt angajate, fie că munca este executată de maşini electrice sau manual, fie că ea este prestată într-o fabrică sau într-o gospodărie; modernul faţă de tradiţional nu reprezintă un criteriu.

 

    Scop comercial sau necomercial

 

    În structura CAEN Rev. 2 distincţia dintre scop comercial sau necomercial (market şi nonmarket) nu reprezintă un considerent. Deşi există unele clase care în mod normal sunt nonmarket, pot exista altele câteva care sunt de obicei efectuate atât de societăţi comerciale, cât şi de instituţii de stat.

 

    Definiţii

    Definiţia activităţilor

 

    Activitate

 

    Se spune că o activitate are loc atunci când prin combinaţia de resurse-echipamente, forţă de muncă, tehnici de producţie, fluxuri de informaţii sau produse - se realizează bunuri sau servicii. Orice activitate se caracterizează prin intrările de produse (bunuri sau servicii), procesul de producţie şi ieşirile de produse (bunuri sau servicii).

    În practică, majoritatea unităţilor de producţie efectuează activităţi cu caracter mixt. Identificarea unei activităţi principale este necesară pentru a clasa o unitate într-o anumită poziţie din CAEN Rev. 2.

 

    Activitate principală

 

    Activitatea principală este identificată prin metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos), ca fiind acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a unităţii luate în considerare. Activitatea principală astfel identificată nu reprezintă, în mod necesar, 50% sau mai mult din valoarea adăugată totală a unităţii.

 

    Activitate secundară

 

    O activitate secundară este oricare altă activitate a unităţii, activitate care produce bunuri sau servicii.

 

    Activităţi auxiliare

 

    Activităţile principale şi secundare sunt efectuate, în general, cu ajutorul unui număr de activităţi auxiliare, cum sunt: contabilitatea, transportul, depozitarea, achiziţionarea, condiţionarea, promovarea, repararea şi întreţinerea etc. Astfel, activităţile auxiliare sunt acelea care există doar pentru a sprijini activităţile productive principale şi secundare ale unei unităţi. Activităţile auxiliare asigură bunuri şi servicii consumabile pentru uzul acelei unităţi.

    Însă, dacă activităţile unei unităţi statistice şi activităţile auxiliare corespunzătoare (de exemplu, un centru de calcul) se desfăşoară în zone geografice diferite, atunci poate fi recomandabilă culegerea separată de date despre aceste unităţi pentru a se obţine categorii de date care să fie clasificate în funcţie de zona geografică.

 

    Ce este o activitate auxiliară?

 

    O activitate auxiliară trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

   a) să servească unitatea sau unităţile de care aparţine; bunurile sau serviciile realizate nu trebuie să facă obiectul tranzacţiilor pe piaţă;

   b) o activitate similară să se desfăşoare în unităţi de producţie similare independente;

   c) să realizeze servicii sau, în cazuri excepţionale, bunuri consumabile care nu fac parte din produsul final al unităţii;

   d) să contribuie la costurile curente ale unităţii în sine, adică să nu genereze formarea brută de capital (active imobilizate).

 

    Ce nu este o activitate auxiliară?

 

    Trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu definiţia de mai sus, următoarele activităţi nu trebuie să fie considerate drept activităţi auxiliare:

   a) producerea de bunuri şi servicii care fac sau contribuie la formarea brută de capital; de exemplu, activitatea de construcţii pe cont propriu, care va fi clasificată separat la construcţii, dacă există date disponibile privind volumul activităţii;

   b) producţia, din care o parte importantă este comercializată chiar dacă o mare parte a sa este consumată în cadrul activităţii principale;

   c) producţia de bunuri care ulterior devin parte integrantă a producţiei realizate de activităţile principale sau secundare (de exemplu, producţia de cutii a unei secţii dintr-o întreprindere, utilizată pentru ambalarea produselor proprii);

   d) producţia de energie (dintr-o centrală electrică sau uzină de cocsificare integrată), chiar dacă întreaga producţie este consumată în unitatea producătoare;

   e) achiziţia de bunuri pentru revânzare ca atare;

   f) cercetarea şi dezvoltarea, deoarece această activitate nu asigură un serviciu care este consumat în cursul producţiei curente.

    În toate aceste cazuri, acolo unde există date separate pentru aceste activităţi, trebuie considerate unităţi separate şi ele trebuie considerate ca fiind unităţi cu un tip de activitate propriu şi clasificate în conformitate cu activitatea lor.

 

    Unităţi statistice

 

    Disponibilitatea datelor

 

    Este necesară o gamă largă de informaţii pentru a construi o imagine statistică completă a activităţii economice, dar nivelul organizatoric la care este posibilă culegerea de informaţii variază în funcţie de tipul de date. De exemplu, datele privind profitul pentru o societate comercială pot fi disponibile doar la sediul central şi ele acoperă activitatea centralizată a tuturor sucursalelor (locaţiilor), în timp ce datele privind vânzările pot fi disponibile pentru fiecare sucursală (locaţie). Pentru a observa şi a analiza în mod satisfăcător datele este, prin urmare, necesar să se definească o "familie de unităţi statistice". Acestea reprezintă elementele de bază pentru o încadrare corectă în activitatea corespunzătoare şi determinarea datelor care pot fi culese.

 

    Tipuri de unităţi statistice

 

    Diferitele tipuri de unităţi statistice sunt utilizate pentru a răspunde unei diversităţi de cerinţe, dar fiecare unitate este o entitate specifică, care este definită în aşa fel încât să poată fi recunoscută şi identificată. Ea poate fi o unitate legală sau fizic identificabilă ori, ca de pildă în cazul unităţii de producţie omogene, o "unitate" statistică.

 

    Comparabilitatea internaţională

 

    Pentru a asigura comparabilitatea internaţională, definiţiile adoptate în cadrul Uniunii Europene sunt legate în mod direct de cele formulate în "Introducerea la Clasificarea industrială internaţională standard a tuturor activităţilor economice a Organizaţiei Naţiunilor Unite" (ISIC Rev. 4) şi Sistemul conturilor naţionale al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

 

    Unităţile

 

    Unităţile descrise în Regulamentul Consiliului CEE nr. 696/1993, cu privire la unităţile statistice, sunt următoarele:

   - grupul de întreprinderi;

   - întreprinderea;

   - unitatea cu activitate (UTA);

   - unitatea locală;

   - unitatea locală cu activitate (UTA locală);

   - unitatea instituţională;

   - unitatea de producţie omogenă (UPO);

   - unitatea locală de producţie omogenă (UPO locală)

    Relaţia dintre diferitele tipuri de unităţi statistice este ilustrată în tabelul următor:

   

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                              Una sau mai multe subunităţi (locaţii)  O singură locaţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Una sau mai multe activităţi  Întreprindere                           Unitate locală
                              Unitate instituţională
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
O singură activitate          UTA                                     UTA locală
                              UPO                                     UPO locală
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 
 

    Reguli de clasificare pentru unităţi

    Unităţile incluse în registrul statistic sunt clasificate conform CAEN Rev. 2 - nivel clasă. Fiecare unitate este clasificată pe baza activităţilor efectuate. În anumite cazuri, o unitate nu poate fi clasificată independent, având în vedere relaţiile acesteia cu alte unităţi de care trebuie să se ţină seama.

    Unităţile trebuie să fie clasificate (încadrate) în poziţia care le descrie cel mai bine activitatea, ţinându-se cont nu numai de natura produselor, ci şi de structura materiilor prime, inclusiv a procesului de producţie.

 

    Reguli fundamentale de clasificare

 

    Valoarea adăugată

 

    Valoarea adăugată reprezintă indicatorul de bază utilizat pentru determinarea activităţii principale a unei unităţi, conform CAEN Rev. 2. Reprezentând diferenţa dintre producţie şi consumul intermediar, valoarea adăugată este o măsură a contribuţiei fiecărei unităţi economice la produsul intern brut (PIB). Evaluarea acestei contribuţii se face prin valoarea adăugată brută la costul factorilor. Valoarea adăugată brută la costul factorilor reprezintă suma salariilor şi a altor elemente legate de costul factorilor de muncă, a profitului, a subvenţiilor de exploatare, a amortizării capitalului fix, total din care se scad impozitele legate de producţie.

    Activităţile economice sunt definite în CAEN Rev. 2. O unitate poate presta una sau mai multe activităţi care aparţin uneia ori mai multor poziţii din CAEN Rev. 2. Unităţile sunt clasificate conform activităţii lor principale. Activitatea principală este activitatea care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată a unităţii.

 

    Doar într-o clasă CAEN?

 

    În cazul simplu în care o unitate desfăşoară doar o singură activitate, clasificarea activităţii acelei unităţi este determinată de poziţia din CAEN Rev. 2 ce acoperă acea activitate la nivel de clasă.

    Acolo unde o unitate desfăşoară mai mult de o activitate, dar toate acestea aparţin aceleiaşi poziţii din CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, atunci clasificarea activităţii acelei unităţi este determinată de clasa CAEN Rev. 2 în care sunt cuprinse toate aceste activităţi.

 

    În mai multe clase?

 

    În cazul în care o unitate desfăşoară activităţi care ocupă poziţii diferite în CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, sunt necesare reguli pentru determinarea activităţii principale. În cazul simplu în care, la nivel de clasă, o activitate contribuie cu mai mult de 50% din valoarea adăugată, aceasta determină activitatea principală.

    Acolo unde o unitate desfăşoară activităţi care ocupă două poziţii diferite în CAEN Rev. 2, va exista întotdeauna o poziţie care să reprezinte mai mult de 50% din valoarea adăugată, cu excepţia cazului foarte puţin probabil în care ambele activităţi cu poziţii diferite în CAEN Rev. 2 au ponderi egale de 50%.

    În cazul mai complex în care o unitate desfăşoară mai mult de două activităţi care aparţin mai multor poziţii diferite din CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, fără ca vreuna dintre ele să reprezinte peste 50% din valoarea adăugată, stabilirea activităţii principale a acelei unităţi se face prin utilizarea metodei ordinii descrescătoare (top-down).

 

    Metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos)

 

    Metoda ordinii descrescătoare (top-down) urmează principiul ierarhic: încadrarea unei unităţi la nivelul cel mai detaliat al clasificării trebuie să fie în concordanţă cu clasificarea unităţii la nivelele superioare. Pentru a îndeplini această condiţie, procesul începe cu identificarea poziţiei relevante la nivelul cel mai înalt şi evoluează descendent, prin nivelele de clasificare, în modul următor:

    Identificarea secţiunii care are cea mai mare contribuţie relativă la valoarea adăugată.

    În cadrul acestei secţiuni se identifică diviziunea care are relativ cea mai mare contribuţie la valoarea adăugată.

    În cadrul acestei diviziuni se identifică grupa care are relativ cea mai mare contribuţie la valoarea adăugată.

    În cadrul acestei grupe se identifică clasa care are relativ cea mai mare contribuţie la valoarea adăugată.

 

    Toate nivelele concordante

 

    Metoda top-down respectă principiul că la nivelele inferioare ale clasificării activitatea principală este în conformitate cu activitatea considerată principală la nivelele superioare.

    La nivelele inferioare ale clasificării, contribuţia valorii adăugate a poziţiei care rezultă din utilizarea metodei nu va reprezenta, în mod necesar, mai mult de 50% din valoarea adăugată totală a acelei unităţi. Cu cât se operează mai mult, de la nivelele superioare către cele inferioare ale structurii ierarhice a CAEN Rev. 2, cu atât mai frecvent se va constata această situaţie.

 

    Până la ce nivel coborâţi?

 

    În principiu, metoda top-down permite stabilirea activităţii principale a unei unităţi până la nivelul minim al clasificării ierarhice a activităţilor.

 

    Dar dacă nu se cunoaşte valoarea adăugată?

 

    Pentru a determina activitatea principală a unei unităţi trebuie să fie cunoscute contribuţiile la valoarea adăugată pentru activităţile care ocupă diverse poziţii în CAEN Rev. 2. În practică însă adeseori nu este posibilă obţinerea informaţiilor despre valoarea adăugată a diferitelor activităţi desfăşurate şi determinarea activităţii trebuie să fie făcută prin utilizarea altor indicatori (substitute). Aceştia pot fi:

 

    Substitute bazate pe producţie

 

   • producţia brută a unităţii care este atribuită mărfurilor şi serviciilor asociate fiecărei activităţi;

   • valoarea vânzărilor acelor grupe de produse aparţinând fiecărei activităţi.

 

    Substitute bazate pe cheltuielile de producţie (input)

 

   • câştiguri şi salarii ce se pot atribui diferitelor activităţi;

   • numărul de angajaţi în activităţi, respectiv proporţia personalului angajat în diverse activităţi ale unităţii.

 

    Dar acestea reprezintă doar aproximaţii

 

    Trebuie utilizate variabilele de înlocuire pentru datele necunoscute privind valoarea adăugată, astfel încât să obţinem cea mai bună aproximaţie posibilă, în comparaţie cu rezultatul care ar fi fost obţinut pe baza valorii adăugate. Utilizarea criteriilor de substituire nu schimbă metodele de determinare a activităţii principale. Ele reprezintă doar aproximări operaţionale ale datelor despre valoarea adăugată.

    Totuşi, utilizarea simplă a criteriilor de substituţie enumerate mai sus poate duce uneori la confuzii, dacă structura criteriilor de substituţie nu este proporţională cu valoarea adăugată (necunoscută).

 

    Probleme întâmpinate în legătură cu substitutele bazate pe producţie

 

    Folosind criteriile referitoare la vânzări (cifra de afaceri), devine evident faptul că în anumite cazuri proporţionalitatea cifrei de afaceri şi a valorii adăugate nu este valabilă. De exemplu, cifra de afaceri din comerţ are de obicei o contribuţie mult mai mică la valoarea adăugată din activitatea productivă. Alte exemple sunt cifra de afaceri a intermediarilor sau a antreprenorilor generali. Chiar în cazul procesului de producţie relaţia dintre cifra de afaceri şi valoarea adăugată rezultată poate varia între activităţi şi în interiorul lor. În unele cazuri, o cifră de afaceri nu are niciun sens sau nu există, de exemplu, în cazul activităţilor de intermediere financiară sau al activităţilor de asigurări. Aceleaşi considerente trebuie avute în vedere atunci când se utilizează drept criteriu de substituţie date privind producţia brută.

    Multe unităţi se ocupă de comerţ şi de alte activităţi. În astfel de cazuri cifra de afaceri din comerţ nu este indicatorul cel mai adecvat pentru înlocuirea valorii adăugate (necunoscută) a activităţii comerciale. În astfel de cazuri trebuie ţinut cont de faptul că trebuie luate în considerare regulile de clasificare specifice pentru comerţul cu amănuntul, aşa cum sunt stabilite în cele ce urmează.

 

    Probleme legate de substitutele criteriilor referitoare la
cheltuielile de producţie

 

    Atunci când se aplică criteriile de substituţie bazate pe cheltuielile de producţie, trebuie avute în vedere precauţii similare. Proporţionalitatea dintre salarii sau numărul de angajaţi şi valoarea adăugată nu este sigură dacă intensitatea capitalului pentru diverse activităţi este diferită. Intensitatea mai mare a capitalului implică în mod normal o depreciere mai mare şi o contribuţie mai scăzută a salariilor la valoarea adăugată. Intensitatea capitalului variază în mod substanţial între diferite activităţi economice, precum şi între activităţi din aceeaşi clasă a CAEN Rev. 2. De exemplu, activitatea de colectare a deşeurilor va avea, probabil, o intensitate a capitalului mai scăzută decât activitatea de incinerare a reziduurilor. Totuşi, ambele activităţi intră în aceeaşi clasă din CAEN Rev. 2.

    Schimbări în clasificarea unităţilor

    Unităţile îşi pot schimba activitatea principală fie dintr-o dată, fie în mod treptat, pe parcursul unei perioade de timp. Activitatea principală se poate schimba în cursul unui an de la o perioadă statistică la următoarea. Aceasta fie din cauza factorilor sezonieri, fie datorită unei decizii a conducerii de a schimba structura producţiei. În fiecare caz apare o schimbare destul de bruscă în echilibrul activităţilor. De asemenea, o schimbare în structura producţiei sau a vânzărilor poate avea loc în mod treptat, în decurs de câţiva ani. Aceste cazuri impun schimbarea încadrării unităţii. Schimbările prea frecvente distorsionează statistica, până la a face interpretarea extrem de dificilă.

 

    Regula de stabilitate

 

    Pentru a evita schimbările frecvente este necesară o regulă de stabilitate. Fără o astfel de regulă ar exista schimbări aparente în demografia economică a întreprinderilor active, care nu ar fi altceva decât nişte artificii statistice. Regula de lucru este aceea că o activitate secundară trebuie să depăşească, timp de 2 ani, activitatea principală a unităţii înainte ca încadrarea să fie schimbată.

    Schimbările de încadrare a unităţilor, în scopul anchetelor statistice, nu se fac mai des decât o dată pe an sau la date fixe ori pe măsură ce informaţiile devin disponibile. Schimbările mai frecvente ar duce la o neconcordanţă între statisticile pe termen scurt (lunare sau trimestriale) şi cele pe termen lung.

 

    Glosar

    Acest glosar oferă o descriere mai detaliată a unora dintre termenii utilizaţi în introducerea la CAEN Rev. 2. S-au făcut toate încercările de a asigura concordanţa descrierilor cu definiţiile termenilor utilizaţi în alte lucrări, dar aceste descrieri nu urmăresc să ofere sensuri definitive, valabile în toate împrejurările. Scopul acestui glosar este doar acela de a-l ajuta pe utilizatorul de CAEN Rev. 2 să facă interpretări corecte.

 

    Produse destinate consumului intermediar

 

    Un produs destinat exclusiv consumului intermediar, denumit produs exclusiv, este un produs legat tehnologic de producţia altor produse din aceeaşi grupă, dar care nu este produs în nicio altă grupă (de exemplu, melasele legate de producţia zahărului). Produsele destinate exclusiv sunt utilizate ca materii prime pentru fabricarea altor produse.

    Un produs destinat consumului intermediar, denumit produs obişnuit (adică un produs care nu este exclusiv aparţinător unei singure grupe), este un produs legat din punct de vedere tehnologic de producerea altor produse, dar el nu este realizat în mai multe grupe (de exemplu, hidrogenul produs în timpul rafinării petrolului este legat tehnologic de cel produs în industria petrochimică şi în cocsificarea cărbunelui şi este identic cu cel produs în grupa care cuprinde alte produse chimice de bază).

 

    Bunuri de capital

 

    Bunurile de capital sunt bunuri, altele decât materiile prime şi combustibilul, utilizate pentru producţia altor bunuri şi/sau servicii. Ele includ clădirile, utilajele, locomotivele, camioanele, tractoarele etc. Terenul nu este considerat, de obicei, un bun de capital.

 

    Marfă

 

    Marfa este un bun transportabil cu care se poate face schimb. Poate fi un articol dintr-o serie obţinută la o linie de producţie, un articol unic sau suportul material pentru un serviciu (CD-ul pentru software). Acesta este un concept utilizat pentru clasificările vamale.

 

    Proces industrial

 

    Un proces de transformare (fizic, chimic, manual sau de orice natură) utilizat în fabricarea de noi produse (fie ele bunuri de consum, intermediare sau de investiţii), în prelucrarea produselor uzate sau pentru furnizarea de servicii industriale.

 

    Aparatură casnică sau de uz gospodăresc

 

    Aparatură şi echipament de un anumit tip, destinat în principal utilizării în gospodăriile private, de exemplu, maşini de spălat pentru menaj.

 

    Echipamente industriale

 

    Maşini şi echipamente cunoscute în principal pentru altă utilizare decât în gospodării (de exemplu, maşini-unelte şi maşini de spălat pentru spălătorii).

 

    Industria prelucrătoare

 

    În secţiunea C "Industria prelucrătoare" sunt incluse atât mica industrie, cât şi activităţile de mare anvergură. Trebuie remarcat faptul că utilizarea instalaţiilor şi maşinilor grele nu este exclusivă secţiunii C.

 

    Produs

 

    Un produs este rezultatul activităţii economice. Este termenul generic aplicat bunurilor şi serviciilor.

 

    Produs finit

 

    Produse pentru care prelucrarea s-a încheiat.

 

    Produs semifabricat

 

    Produse realizate printr-o serie de prelucrări, dar necesitând o prelucrare ulterioară, înainte de a fi gata pentru întrebuinţare. Ele pot fi vândute altor fabricanţi pentru prelucrarea ulterioară. Exemplele tipice ar putea include piesele brute, din metal turnat, vândute pentru a fi finisate în altă parte.

 

    Producţie

 

    Producţia este o activitate care are drept rezultat un produs. Termenul este utilizat cu referire la întreaga gamă a activităţilor economice. Termenul nu este exclusiv pentru sectorul agricol, extractiv sau de prelucrare, ci este folosit, de asemenea, şi pentru sectorul serviciilor. În funcţie de ramura de activitate se pot utiliza termeni mai specifici pentru a defini producţia: prestare de servicii, prelucrare, fabricare etc. Producţia poate fi măsurată în diverse moduri, fie în unităţi fizice, fie în termeni valorici.

 

    Transformare

 

    Transformarea este un proces care modifică natura, compoziţia sau forma materiilor prime ori a produselor semifabricate în scopul obţinerii de produse noi.

 

    Tratare

 

    Un proces care este executat, între altele, în scopul protejării anumitor produse pentru a le conferi anumite proprietăţi sau pentru a preveni orice efecte dăunătoare care ar putea rezulta din utilizarea lor. Exemple: tratarea culturilor, a lemnului, a materialelor şi reziduurilor.

 

    Valoare adăugată

 

    Valoarea adăugată brută este valoarea producţiei brute minus costul materialelor şi al altor costuri intermediare.

 

    Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2

   

┌─────────┬─────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────┐
│         │     │     │n.c.a.: neclasificate altundeva                                    │* parte din│      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│Diviziune│Grupa│Clasa│                            CAEN Rev. 2                            │   CAEN    │ ISIC │
│         │     │     │                                                                   │  Rev. 1   │Rev. 4│
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │     │SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT                 │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   01    │     │     │Agricultură, vânătoare şi servicii anexe                           │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 011 │     │Cultivarea plantelor nepermanente                                  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0111 │Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a  │   0111*   │ 0111 │
│         │     │     │plantelor producătoare de seminţe oleaginoase                      │   0112*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0112 │Cultivarea orezului                                                │   0111*   │ 0112 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0113 │Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi           │   0111*   │ 0113 │
│         │     │     │tuberculilor                                                       │   0112*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0114 │Cultivarea trestiei de zahăr                                       │   0111*   │ 0114 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0115 │Cultivarea tutunului                                               │   0111*   │ 0115 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0116 │Cultivarea plantelor pentru fibre textile                          │   0111*   │ 0116 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0119 │Cultivarea altor plante din culturi nepermanente                   │   0111*   │ 0119 │
│         │     │     │                                                                   │   0112*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 012 │     │Cultivarea plantelor din culturi permanente                        │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0121 │Cultivarea strugurilor                                             │   0113*   │ 0121 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0122 │Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale                     │   0113*   │ 0122 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0123 │Cultivarea fructelor citrice                                       │   0113*   │ 0123 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0124 │Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase                      │   0113*   │ 0124 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0125 │Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor│   0112*   │ 0125 │
│         │     │     │şi a altor pomi fructiferi                                         │   0113*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0126 │Cultivarea fructelor oleaginoase                                   │   0111*   │ 0126 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │     │                                                                   │   0113*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0127 │Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor                  │   0113*   │ 0127 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0128 │Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a     │   0111*   │ 0128 │
│         │     │     │plantelor de uz farmaceutic                                        │   0112*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   0113*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0129 │Cultivarea altor plante permanente                                 │   0111*   │ 0129 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │     │                                                                   │   0201*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 013 │     │Cultivarea plantelor pentru înmulţire                              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0130 │Cultivarea plantelor pentru înmulţire                              │   0112*   │ 0130 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 014 │     │Creşterea animalelor                                               │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0141 │Creşterea bovinelor de lapte                                       │   0121*   │0141* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0142 │Creşterea altor bovine                                             │   0121*   │0141* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0143 │Creşterea cailor şi a altor cabaline                               │   0122*   │ 0142 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0144 │Creşterea cămilelor şi a camelidelor                               │   0125*   │ 0143 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0145 │Creşterea ovinelor şi caprinelor                                   │   0122*   │ 0144 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0146 │Creşterea porcinelor                                               │   0123    │ 0145 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0147 │Creşterea păsărilor                                                │   0124    │ 0146 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0149 │Creşterea altor animale                                            │   0122*   │ 0149 │
│         │     │     │                                                                   │   0125*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 015 │     │Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu           │           │      │
│         │     │     │creşterea animalelor)                                              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0150 │Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu           │   0130    │ 0150 │
│         │     │     │creşterea animalelor)                                              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 016 │     │Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare     │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0161 │Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală                     │   0141*   │ 0161 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0162 │Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor                   │   0142    │ 0162 │
│         │     │     │                                                                   │   9272*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0163 │Activităţi după recoltare                                          │   0141*   │ 0163 │
│         │     │     │                                                                   │   0111*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   0113*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0164 │Pregătirea seminţelor                                              │   0111*   │ 0164 │
│         │     │     │                                                                   │   0112*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   0113*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   0141*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 017 │     │Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi         │           │      │
│         │     │     │de servicii anexe vânătorii                                        │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0170 │Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de      │   0150*   │ 0170 │
│         │     │     │servicii anexe vânătorii                                           │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   02    │     │     │Silvicultură şi exploatare forestieră                              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 021 │     │Silvicultură şi alte activităţi forestiere                         │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0210 │Silvicultură şi alte activităţi forestiere                         │   0112*   │ 0210 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │     │                                                                   │   0201*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 022 │     │Exploatarea forestieră                                             │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0220 │Exploatarea forestieră                                             │   0201*   │ 0220 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 023 │     │Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană     │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0230 │Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană     │   0112*   │ 0230 │
│         │     │     │                                                                   │   0113*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   0201*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 024 │     │Activităţi de servicii anexe silviculturii                         │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0240 │Activităţi de servicii anexe silviculturii                         │   0202    │ 0240 │
│         │     │     │                                                                   │   7414*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   03    │     │     │Pescuitul şi acvacultura                                           │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 031 │     │Pescuitul                                                          │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0311 │Pescuitul maritim                                                  │   0501*   │ 0311 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0312 │Pescuitul în ape dulci                                             │   0501*   │ 0312 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 032 │     │Acvacultura                                                        │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0321 │Acvacultura maritimă                                               │   0502*   │ 0321 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0322 │Acvacultura în ape dulci                                           │   0502*   │ 0322 │
│         │     │     │                                                                   │   0125*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │     │SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ                                 │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   05    │     │     │Extracţia cărbunelui superior şi inferior                          │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 051 │     │Extracţia cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)                 │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0510 │Extracţia cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)                 │   1010*   │ 0510 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 052 │     │Extracţia cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)                  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0520 │Extracţia cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)                  │   1020*   │ 0520 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   06    │     │     │Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale                    │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 061 │     │Extracţia petrolului brut                                          │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0610 │Extracţia petrolului brut                                          │   1110*   │ 0610 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 062 │     │Extracţia gazelor naturale                                         │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0620 │Extracţia gazelor naturale                                         │   1110*   │ 0620 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   07    │     │     │Extracţia minereurilor metalifere                                  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 071 │     │Extracţia minereurilor feroase                                     │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0710 │Extracţia minereurilor feroase                                     │   1310*   │ 0710 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 072 │     │Extracţia minereurilor metalifere neferoase                        │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0721 │Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu                          │   1200*   │ 0721 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0729 │Extracţia altor minereuri metalifere neferoase                     │   1320*   │ 0729 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   OS    │     │     │Alte activităţi extractive                                         │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 081 │     │Extracţia pietrei, nisipului şi argilei                            │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0811 │Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii,     │   1411*   │0810* │
│         │     │     │extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei      │   1412*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1413*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0812 │Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului│   1421*   │0810* │
│         │     │     │                                                                   │   1422*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 089 │     │Alte activităţi extractive n.c.a.                                  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0891 │Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor│   1430*   │ 0891 │
│         │     │     │naturale                                                           │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0892 │Extracţia turbei                                                   │   1030*   │ 0892 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0893 │Extracţia sării                                                    │   1440*   │ 0893 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0899 │Alte activităţi extractive n.c.a.                                  │   1450*   │ 0899 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   09    │     │     │Activităţi de servicii anexe extracţiei                            │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 091 │     │Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi         │           │      │
│         │     │     │gazelor naturale                                                   │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0910 │Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor │   1120    │ 0910 │
│         │     │     │naturale                                                           │   1110*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 099 │     │Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor          │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │0990 │Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor          │   1010*   │ 0990 │
│         │     │     │                                                                   │   1020*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1030*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1200*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1310*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1320*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1411*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1412*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1413*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1421*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1422*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1430*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1440*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1450*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │     │SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE                              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   10    │     │     │Industria alimentară                                               │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 101 │     │Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor       │           │      │
│         │     │     │din carne                                                          │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1011 │Prelucrarea şi conservarea cărnii                                  │   1511    │1010* │
│         │     │     │                                                                   │   1512*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1012 │Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre                        │   1512*   │1010* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1013 │Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)     │   1513*   │1010* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 102 │     │Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor    │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1020 │Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor    │   1520*   │ 1020 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 103 │     │Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor                  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1031 │Prelucrarea şi conservarea cartofilor                              │   1531    │1030* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1032 │Fabricarea sucurilor de fructe şi legume                           │   1532    │1030* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1039 │Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.           │   0141*   │1030* │
│         │     │     │                                                                   │   1533*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   5131*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 104 │     │Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale          │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1041 │Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor                                │   1541    │1040* │
│         │     │     │                                                                   │   1542    │      │
│         │     │     │                                                                   │   0113*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1042 │Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare      │   1543    │1040* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 105 │     │Fabricarea produselor lactate                                      │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1051 │Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor                   │   1551    │1050* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1052 │Fabricarea îngheţatei                                              │   1552    │1050* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 106 │     │Fabricarea produselor de morării, a amidonului şi produselor din   │           │      │
│         │     │     │amidon                                                             │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1061 │Fabricarea produselor de morărit                                   │   1561    │ 1061 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1062 │Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon                   │   1562*   │ 1062 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 107 │     │Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase         │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1071 │Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor         │   1581*   │1071* │
│         │     │     │proaspete de patiserie                                             │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1072 │Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi │   1582    │1071* │
│         │     │     │a produselor conservate de patiserie                               │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1073 │Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse│   1585*   │ 1074 │
│         │     │     │făinoase similare                                                  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 108 │     │Fabricarea altor produse alimentare                                │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1081 │Fabricarea zahărului                                               │   1583    │ 1072 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1082 │Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor      │   1584    │ 1073 │
│         │     │     │zaharoase                                                          │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1083 │Prelucrarea ceaiului şi cafelei                                    │   1586    │1079* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1084 │Fabricarea condimentelor şi ingredientelor                         │   1587    │1079* │
│         │     │     │                                                                   │   1440*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1085 │Fabricarea de mâncăruri preparate                                  │   1513*   │ 1075 │
│         │     │     │                                                                   │   1520*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1533*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1581*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1585*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1086 │Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor      │   1588    │1079* │
│         │     │     │dietetice                                                          │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1089 │Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.                         │   1513*   │1079* │
│         │     │     │                                                                   │   1589    │      │
│         │     │     │                                                                   │   1562*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1581*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 109 │     │Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor                    │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1091 │Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă           │   1571    │1080* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1092 │Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie        │   1572    │1080* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   11    │     │     │Fabricarea băuturilor                                              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 110 │     │Fabricarea băuturilor                                              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1101 │Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice              │   1591    │ 1101 │
│         │     │     │                                                                   │   1592*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   5134*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1102 │Fabricarea vinurilor din struguri                                  │   0113*   │1102* │
│         │     │     │                                                                   │   1593    │      │
│         │     │     │                                                                   │   5134*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1103 │Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe                   │   1594    │1102* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1104 │Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare     │   1595    │1102* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1105 │Fabricarea berii                                                   │   1596    │1103* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1106 │Fabricarea malţului                                                │   1597    │1103* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1107 │Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape     │   1598    │ 1104 │
│         │     │     │minerale şi alte ape îmbuteliate                                   │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   12    │     │     │Fabricarea produselor din tutun                                    │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 120 │     │Fabricarea produselor din tutun                                    │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1200 │Fabricarea produselor din tutun                                    │   1600    │ 1200 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   13    │     │     │Fabricarea produselor textile                                      │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 131 │     │Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile                    │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1310 │Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile                    │   1711    │ 1311 │
│         │     │     │                                                                   │   1712    │      │
│         │     │     │                                                                   │   1713    │      │
│         │     │     │                                                                   │   1714    │      │
│         │     │     │                                                                   │   1715    │      │
│         │     │     │                                                                   │   1716    │      │
│         │     │     │                                                                   │   1717    │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 132 │     │Producţia de ţesături                                              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1320 │Producţia de ţesături                                              │   1721    │ 1312 │
│         │     │     │                                                                   │   1722    │      │
│         │     │     │                                                                   │   1723    │      │
│         │     │     │                                                                   │   1724    │      │
│         │     │     │                                                                   │   1725    │      │
│         │     │     │                                                                   │   1830*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 133 │     │Finisarea materialelor textile                                     │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1330 │Finisarea materialelor textile                                     │   1730    │ 1313 │
│         │     │     │                                                                   │   5271*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 139 │     │Fabricarea altor articole textile                                  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1391 │Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare                 │   1760    │ 1391 │
│         │     │     │                                                                   │   1830*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1392 │Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia      │   1740*   │ 1392 │
│         │     │     │îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)                                │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1393 │Fabricarea de covoare şi mochete                                   │   1751    │ 1393 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1394 │Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase                    │   1752*   │ 1394 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1395 │Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia│   1753    │1399* │
│         │     │     │confecţiilor de îmbrăcăminte                                       │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1396 │Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile          │   1754*   │1399* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1399 │Fabricarea altor articole textile n.c.a.                           │   1754*   │1399* │
│         │     │     │                                                                   │   3663*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   14    │     │     │Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte                             │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 141 │     │Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din│           │      │
│         │     │     │blană                                                              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1411 │Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele                   │   1810*   │1410* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1412 │Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru                │   1821    │1410* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1413 │Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de    │   1822    │1410* │
│         │     │     │corp)                                                              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1414 │Fabricarea de articole de lenjerie de corp                         │   1823    │1410* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1419 │Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.      │   1771*   │1410* │
│         │     │     │                                                                   │   1824*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 142 │     │Fabricarea articolelor din blană                                   │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1420 │Fabricarea articolelor din blană                                   │   1830*   │ 1420 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 143 │     │Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare│           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1431 │Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor│   1771*   │1430* │
│         │     │     │de galanterie                                                      │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1439 │Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de        │   1772    │1430* │
│         │     │     │îmbrăcăminte                                                       │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   15    │     │     │Tăbăcirea şi finisarea pieilor: fabricarea articolelor de voiaj    │           │      │
│         │     │     │şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi   │           │      │
│         │     │     │vopsirea blănurilor                                                │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 151 │     │Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj    │           │      │
│         │     │     │şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi     │           │      │
│         │     │     │vopsirea blănurilor                                                │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1511 │Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor  │   1910    │ 1511 │
│         │     │     │                                                                   │   1830*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1512 │Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor   │   1920*   │ 1512 │
│         │     │     │de harnaşament                                                     │   3663*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 152 │     │Fabricarea încălţămintei                                           │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1520 │Fabricarea încălţămintei                                           │   1930*   │ 1520 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   16    │     │     │Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu  │           │      │
│         │     │     │excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte      │           │      │
│         │     │     │materiale vegetale împletite                                       │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 161 │     │Tăierea şi rindeluirea lemnului                                    │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1610 │Tăierea şi rindeluirea lemnului                                    │   2010    │ 1610 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 162 │     │Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale  │           │      │
│         │     │     │vegetale                                                           │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1621 │Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn                     │   2020    │ 1621 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1622 │Fabricarea parchetului asamblat în panouri                         │   2030*   │1622* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1623 │Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru        │   2030*   │1622* │
│         │     │     │construcţii                                                        │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1624 │Fabricarea ambalajelor din lemn                                    │   2040*   │ 1623 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1629 │Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din      │   1930*   │ 1629 │
│         │     │     │plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite               │   2051*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2052*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3663*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   17    │     │     │Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie                      │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 171 │     │Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului                        │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1711 │Fabricarea celulozei                                               │   2111    │1701* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1712 │Fabricarea hârtiei şi cartonului                                   │   2112    │1701* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 172 │     │Fabricarea articolelor din hârtie şi carton                        │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1721 │Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din      │   2121    │ 1702 │
│         │     │     │hârtie şi carton                                                   │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1722 │Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie     │   1754*   │1709* │
│         │     │     │sau carton                                                         │   2122*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1723 │Fabricarea articolelor de papetărie                                │   2123    │1709* │
│         │     │     │                                                                   │   2222*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1724 │Fabricarea tapetului                                               │   2124    │1709* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1729 │Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.              │   2125*   │1709* │
│         │     │     │                                                                   │   3663*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   18    │     │     │Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 181 │     │Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi                │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1811 │Tipărirea ziarelor                                                 │   2221    │1811* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1812 │Alte activităţi de tipărire n.c.a.                                 │   2222*   │1811* │
│         │     │     │                                                                   │   2122*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2125*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1813 │Servicii pregătitoare pentru pretipărire                           │   2224    │1812* │
│         │     │     │                                                                   │   2225    │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1814 │Legătorie şi servicii conexe                                       │   2223    │1812* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 182 │     │Reproducerea înregistrărilor                                       │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1820 │Reproducerea înregistrărilor                                       │   2231    │ 1820 │
│         │     │     │                                                                   │   2232    │      │
│         │     │     │                                                                   │   2233    │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   19    │     │     │Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din     │           │      │
│         │     │     │prelucrarea ţiţeiului                                              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 191 │     │Fabricarea produselor de cocserie                                  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1910 │Fabricarea produselor de cocserie                                  │   2310    │ 1910 │
│         │     │     │                                                                   │   2414*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 192 │     │Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului           │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │1920 │Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului           │   2320    │ 1920 │
│         │     │     │                                                                   │   1010*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1020*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1030*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   20    │     │     │Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice                    │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 201 │     │Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi        │           │      │
│         │     │     │produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a         │           │      │
│         │     │     │cauciucului sintetic, în forme primare                             │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2011 │Fabricarea gazelor industriale                                     │   2411    │2011* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2012 │Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor                           │   2412    │2011* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2013 │Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază               │   2413    │2011* │
│         │     │     │                                                                   │   2330*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2014 │Fabricarea altor produse chimice organice, de bază                 │   2414*   │2011* │
│         │     │     │                                                                   │   1592*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2015 │Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase                  │   2415    │ 2012 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2016 │Fabricarea materialelor plastice în forme primare                  │   2416    │2013* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2017 │Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare                   │   2417    │2013* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 202 │     │Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice             │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2020 │Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice             │   2420    │ 2021 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 203 │     │Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi          │           │      │
│         │     │     │masticurilor                                                       │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2030 │Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi          │   2430    │ 2022 │
│         │     │     │masticurilor                                                       │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 204 │     │Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de           │           │      │
│         │     │     │întreţinere, cosmetice şi de parfumerie                            │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2041 │Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de           │   2451*   │2023* │
│         │     │     │întreţinere                                                        │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2042 │Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)     │   2452    │2023* │
│         │     │     │                                                                   │   2451*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 205 │     │Fabricarea altor produse chimice                                   │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2051 │Fabricarea explozivilor                                            │   2461    │2029* │
│         │     │     │                                                                   │   3663*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2052 │Fabricarea cleiurilor                                              │   2462*   │2029* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2053 │Fabricarea uleiurilor esenţiale                                    │   2463    │2029* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2059 │Fabricarea altor produse chimice n.c.a.                            │   2462*   │2029* │
│         │     │     │                                                                   │   2464    │      │
│         │     │     │                                                                   │   2466*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 206 │     │Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale                       │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2060 │Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale                       │   2470    │ 2030 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   21    │     │     │Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor       │           │      │
│         │     │     │farmaceutice                                                       │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 211 │     │Fabricarea produselor farmaceutice de bază                         │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2110 │Fabricarea produselor farmaceutice de bază                         │   2441    │2100* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 212 │     │Fabricarea preparatelor farmaceutice                               │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2120 │Fabricarea preparatelor farmaceutice                               │   2442*   │2100* │
│         │     │     │                                                                   │   2330*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   22    │     │     │Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice                 │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 221 │     │Fabricarea articolelor din cauciuc                                 │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2211 │Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi         │   2511    │ 2211 │
│         │     │     │refacerea anvelopelor                                              │   2512    │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2219 │Fabricarea altor produse din cauciuc                               │   2513*   │ 2219 │
│         │     │     │                                                                   │   1930*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3663*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 222 │     │Fabricarea articolelor din material plastic                        │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2221 │Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material│   2521*   │2220* │
│         │     │     │plastic                                                            │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2222 │Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic             │   2522    │2220* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2223 │Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii     │   2523*   │2220* │
│         │     │     │                                                                   │   3663*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2229 │Fabricarea altor produse din material plastic                      │   2524*   │2220* │
│         │     │     │                                                                   │   1930*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3663*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   23    │     │     │Fabricarea altor produse din minerale nemetalice                   │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 231 │     │Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă                     │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2311 │Fabricarea sticlei plate                                           │   2611    │2310* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2312 │Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate                             │   2612    │2310* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2313 │Fabricarea articolelor din sticlă                                  │   2613    │2310* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2314 │Fabricarea fibrelor din sticlă                                     │   2614    │2310* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2319 │Fabricarea de sticlărie tehnică                                    │   2615*   │2310* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 232 │     │Fabricarea de produse refractare                                   │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2320 │Fabricarea de produse refractare                                   │   2626    │ 2391 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 233 │     │Fabricarea materialelor de construcţii din argilă                  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2331 │Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică                        │   2630    │2392* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2332 │Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru           │   2640*   │2392* │
│         │     │     │construcţii, din argilă arsă                                       │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 234 │     │Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan                 │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2341 │Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental│   2621    │2393* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2342 │Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică                        │   2622    │2393* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2343 │Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică          │   2623    │2393* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2344 │Fabricarea altor produse tehnice din ceramică                      │   2624    │2393* │
│         │     │     │                                                                   │   3162*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2349 │Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.                           │   2625    │2393* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 235 │     │Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului                        │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2351 │Fabricarea cimentului                                              │   2651    │2394* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2352 │Fabricarea varului şi ipsosului                                    │   2652    │2394* │
│         │     │     │                                                                   │   2653    │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 236 │     │Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos                  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2361 │Fabricarea produselor din beton pentru construcţii                 │   2661    │2395* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2362 │Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii                 │   2662    │2395* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2363 │Fabricarea betonului                                               │   2663    │2395* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2364 │Fabricarea mortarului                                              │   2664    │2395* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2365 │Fabricarea produselor din azbociment                               │   2665    │2395* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2369 │Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos               │   2666    │2395* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 237 │     │Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei                            │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2370 │Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei                            │   2670    │ 2396 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 239 │     │Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale     │           │      │
│         │     │     │nemetalice n.c.a.                                                  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2391 │Fabricarea de produse abrazive                                     │   2681*   │2399* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2399 │Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.           │   2682    │2399* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   24    │     │     │Industria metalurgică                                              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 241 │     │Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje     │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2410 │Producţia, de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje    │   2710    │2410* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 242 │     │Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru    │           │      │
│         │     │     │acestea, din oţel                                                  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2420 │Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru    │   2722    │2410* │
│         │     │     │acestea, din oţel                                                  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 243 │     │Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului       │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2431 │Tragere la rece a barelor                                          │   2731    │2410* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2432 │Laminare la rece a benzilor înguste                                │   2732    │2410* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2433 │Producţia de profile obţinute la rece                              │   2733    │2410* │
│         │     │     │                                                                   │   2811*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2434 │Trefilarea firelor la rece                                         │   2734    │2410* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 244 │     │Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase          │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2441 │Producţia metalelor preţioase                                      │   2741    │2420* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2442 │Metalurgia aluminiului                                             │   2742    │2420* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2443 │Producţia plumbului, zincului şi cositorului                       │   2743    │2420* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2444 │Metalurgia cuprului                                                │   2744    │2420* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2445 │Producţia altor metale neferoase                                   │   2745    │2420* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2446 │Prelucrarea combustibililor nucleari                               │   2330*   │2420* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 245 │     │Turnarea metalelor                                                 │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2451 │Turnarea fontei                                                    │   2721    │2431* │
│         │     │     │                                                                   │   2751    │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2452 │Turnarea oţelului                                                  │   2752    │2431* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2453 │Turnarea metalelor neferoase uşoare                                │   2753    │2432* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2454 │Turnarea altor metale neferoase                                    │   2754    │2432* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   25    │     │     │Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal,       │           │      │
│         │     │     │exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii                             │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 251 │     │Fabricarea de construcţii metalice                                 │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2511 │Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale         │   2811*   │2511* │
│         │     │     │structurilor metalice                                              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2512 │Fabricarea de uşi şi ferestre din metal                            │   2812*   │2511* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 252 │     │Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia│           │      │
│         │     │     │de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală                  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2521 │Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală        │   2822*   │2512* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2529 │Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice           │   2821*   │2512* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 253 │     │Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru    │           │      │
│         │     │     │încălzire centrală)                                                │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2530 │Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru    │   2830*   │ 2513 │
│         │     │     │încălzire centrală)                                                │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 254 │     │Fabricarea armamentului şi muniţiei                                │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2540 │Fabricarea armamentului şi muniţiei                                │   2960*   │ 2520 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 255 │     │Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică;   │           │      │
│         │     │     │metalurgia pulberilor                                              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2550 │Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică;   │   2840    │ 2591 │
│         │     │     │metalurgia pulberilor                                              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 256 │     │Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală  │           │      │
│         │     │     │pe bază de plată sau contract                                      │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2561 │Tratarea şi acoperirea metalelor                                   │   2851    │2592* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2562 │Operaţiuni de mecanică generală                                    │   2852    │2592* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 257 │     │Producţia de unelte şi articole de fierărie                        │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2571 │Fabricarea produselor de tăiat                                     │   2861*   │2593* │
│         │     │     │                                                                   │   2875*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2572 │Fabricarea articolelor de feronerie                                │   2863*   │2593* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2573 │Fabricarea uneltelor                                               │   2862*   │2593* │
│         │     │     │                                                                   │   2956*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 259 │     │Fabricarea altor produse prelucrate din metal                      │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2591 │Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din  │   2871*   │2599* │
│         │     │     │oţel                                                               │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2592 │Fabricarea ambalajelor uşoare din metal                            │   2872    │2599* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2593 │Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi │   2873    │2599* │
│         │     │     │arcuri                                                             │   2874*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2594 │Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate;         │   2874*   │2599* │
│         │     │     │fabricarea de nituri şi şaibe                                      │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2599 │Fabricarea altor articole din metal n.c.a.                         │   2875*   │2599* │
│         │     │     │                                                                   │   3162*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3663*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   26    │     │     │Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice   │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 261 │     │Fabricarea componentelor electronice                               │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2611 │Fabricarea subansambluri lor electronice (module)                  │   2466*   │2610* │
│         │     │     │                                                                   │   3110*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3120*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3130*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3210*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3230*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2612 │Fabricarea altor componente electronice                            │   3210*   │2610* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 262 │     │Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice          │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2620 │Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice          │   3002*   │ 2620 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 263 │     │Fabricarea echipamentelor de comunicaţii                           │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2630 │Fabricarea echipamentelor de comunicaţii                           │   3220*   │ 2630 │
│         │     │     │                                                                   │   3230*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3162*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3320*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 264 │     │Fabricarea produselor electronice de larg consum                   │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2640 │Fabricarea produselor electronice de larg consum                   │   3230*   │ 2640 │
│         │     │     │                                                                   │   3650*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 265 │     │Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi        │           │      │
│         │     │     │navigaţie; producţia de ceasuri                                    │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2651 │Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare,│   3162*   │2651* │
│         │     │     │control, navigaţie                                                 │   3320*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2652 │Producţia de ceasuri                                               │   3350*   │ 2652 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 266 │     │Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi  │           │      │
│         │     │     │electroterapie                                                     │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2660 │Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi  │   3310*   │ 2660 │
│         │     │     │electroterapie                                                     │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 267 │     │Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice        │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2670 │Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice        │   3340*   │ 2670 │
│         │     │     │                                                                   │   3320*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3230*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 268 │     │Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor│           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2680 │Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor│   2465    │ 2680 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   27    │     │     │Fabricarea echipamentelor electrice                                │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 271 │     │Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi                 │           │      │
│         │     │     │transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi     │           │      │
│         │     │     │control a electricităţii                                           │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2711 │Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor        │   3110*   │2710* │
│         │     │     │electrice                                                          │   3162*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2712 │Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii   │   3120*   │2710* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 272 │     │Fabricarea de acumulatori şi baterii                               │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2720 │Fabricarea de acumulatori şi baterii                               │   3140    │ 2720 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 273 │     │Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de        │           │      │
│         │     │     │conexiune pentru acestea                                           │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2731 │Fabricarea de cabluri cu fibră optică                              │   3130*   │ 2731 │
│         │     │     │                                                                   │   3340*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2732 │Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice          │   3130*   │ 2732 │
│         │     │     │                                                                   │   2523*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2733 │Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri      │   3130*   │ 2733 │
│         │     │     │electrice şi electronice                                           │   2524*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3120*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 274 │     │Fabricarea de echipamente electrice de iluminat                    │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2740 │Fabricarea de echipamente electrice de iluminat                    │   3150    │ 2740 │
│         │     │     │                                                                   │   3161*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3162*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 275 │     │Fabricarea de echipamente casnice                                  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2751 │Fabricarea de aparate electrocasnice                               │   2971*   │2750* │
│         │     │     │                                                                   │   2956*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2752 │Fabricarea de echipamente casnice neelectrice                      │   2972*   │2750* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 279 │     │Fabricarea altor echipamente electrice                             │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2790 │Fabricarea altor echipamente electrice                             │   2943*   │ 2790 │
│         │     │     │                                                                   │   3162*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3120*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3130*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3210*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   28    │     │     │Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.                │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 281 │     │Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2811 │Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane,│   2911*   │ 2811 │
│         │     │     │autovehicule şi motociclete)                                       │   3430*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2812 │Fabricarea de motoare hidraulice                                   │   2912*   │ 2812 │
│         │     │     │                                                                   │   2913*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2813 │Fabricarea de pompe şi compresoare                                 │   2912*   │2813* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2814 │Fabricarea de articole de robinetărie                              │   2913*   │2813* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2815 │Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a        │   2914*   │ 2814 │
│         │     │     │elementelor mecanice de transmisie                                 │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 282 │     │Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală           │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2821 │Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor                 │   2921*   │ 2815 │
│         │     │     │                                                                   │   2971*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2972*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2822 │Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat                  │   2922*   │ 2816 │
│         │     │     │                                                                   │   3550*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2823 │Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv          │   3001    │ 2817 │
│         │     │     │fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)         │   3230*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3612*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2824 │Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric           │   2941*   │ 2818 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2825 │Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a │   2923*   │2819* │
│         │     │     │echipamentelor de uz casnic                                        │   2971*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2829 │Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.    │   2924*   │2819* │
│         │     │     │                                                                   │   2943*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3320*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 283 │     │Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări│           │      │
│         │     │     │forestiere                                                         │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2830 │Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări│   2931*   │ 2821 │
│         │     │     │forestiere                                                         │   2932*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2953*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 284 │     │Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a            │           │      │
│         │     │     │maşinilor-unelte                                                   │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2841 │Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea     │   2862*   │2822* │
│         │     │     │metalului                                                          │   2942*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3162*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2849 │Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.                              │   2943*   │2822* │
│         │     │     │                                                                   │   2862*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 289 │     │Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică         │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2891 │Fabricarea utilajelor pentru metalurgie                            │   2951*   │ 2823 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2892 │Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii              │   2952*   │ 2824 │
│         │     │     │                                                                   │   2862*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3410*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2893 │Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare,    │   2953*   │ 2825 │
│         │     │     │băuturilor şi tutunului                                            │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2894 │Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi │   2954*   │ 2826 │
│         │     │     │a pielăriei                                                        │   2956*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2895 │Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului       │   2955*   │2829* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2896 │Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a     │   2956*   │2829* │
│         │     │     │cauciucului                                                        │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2899 │Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.                │   2956*   │2829* │
│         │     │     │                                                                   │   3162*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3320*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3340*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3530*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3650*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3663*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   29    │     │     │Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi    │           │      │
│         │     │     │semiremorcilor                                                     │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 291 │     │Fabricarea autovehiculelor de transport rutier                     │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2910 │Fabricarea autovehiculelor de transport rutier                     │   3410*   │ 2910 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 292 │     │Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci  │           │      │
│         │     │     │şi semiremorci                                                     │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2920 │Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci  │   3420*   │ 2920 │
│         │     │     │şi semiremorci                                                     │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 293 │     │Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru      │           │      │
│         │     │     │motoare de autovehicule                                            │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2931 │Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru          │   3161*   │2930* │
│         │     │     │autovehicule şi pentru motoare de autovehicule                     │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │2932 │Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru  │   3430*   │2930* │
│         │     │     │motoare de autovehicule                                            │   3611*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   30    │     │     │Fabricarea altor mijloace de transport                             │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 301 │     │Construcţia de nave şi bărci                                       │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3011 │Construcţia de nave şi structuri plutitoare                        │   3511*   │ 3011 │
│         │     │     │                                                                   │   3611*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3012 │Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement                │   3512*   │ 3012 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 302 │     │Fabricarea materialului rulant                                     │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3020 │Fabricarea materialului rulant                                     │   3162*   │ 3020 │
│         │     │     │                                                                   │   3520*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3611*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 303 │     │Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale                            │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3030 │Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale                            │   2960*   │ 3030 │
│         │     │     │                                                                   │   3530*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3611*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 304 │     │Fabricarea vehiculelor militare de luptă                           │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3040 │Fabricarea vehiculelor militare de luptă                           │   2960*   │ 3040 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 309 │     │Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.                   │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3091 │Fabricarea de motociclete                                          │   3541    │ 3091 │
│         │     │     │                                                                   │   3410*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3092 │Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi             │   3542    │ 3092 │
│         │     │     │                                                                   │   3543*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3663*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3099 │Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.                      │   3550*   │ 3099 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   31    │     │     │Fabricarea de mobilă                                               │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 310 │     │Fabricarea de mobilă                                               │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3101 │Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine                    │   3310*   │3100* │
│         │     │     │                                                                   │   3550*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3611*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3612*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3102 │Fabricarea de mobilă pentru bucătării                              │   3611*   │3100* │
│         │     │     │                                                                   │   3613    │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3103 │Fabricarea de saltele şi somiere                                   │   3615    │3100* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3109 │Fabricarea de mobilă n.c.a.                                        │   3611*   │3100* │
│         │     │     │                                                                   │   3614*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   32    │     │     │Alte activităţi industriale n.c.a.                                 │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 321 │     │Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor   │           │      │
│         │     │     │similare                                                           │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3211 │Baterea monedelor                                                  │   3621    │3211* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3212 │Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi      │   3622    │3211* │
│         │     │     │pietre preţioase                                                   │   3350*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3213 │Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare           │   3661    │ 3212 │
│         │     │     │                                                                   │   3350*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 322 │     │Fabricarea instrumentelor muzicale                                 │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3220 │Fabricarea instrumentelor muzicale                                 │   3630*   │ 3220 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 323 │     │Fabricarea articolelor pentru sport                                │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3230 │Fabricarea articolelor pentru sport                                │   3640*   │ 3230 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 324 │     │Fabricarea jocurilor şi jucăriilor                                 │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3240 │Fabricarea jocurilor şi jucăriilor                                 │   3650*   │ 3240 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 325 │     │Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi      │           │      │
│         │     │     │stomatologice                                                      │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3250 │Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale         │   2442*   │ 3250 │
│         │     │     │stomatologice                                                      │   3310*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3320*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3340*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1740*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2924*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 329 │     │Alte activităţi industriale                                        │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3291 │Fabricarea măturilor şi periilor                                   │   3662    │3290* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3299 │Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.                     │   1810*   │3290* │
│         │     │     │                                                                   │   1824*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   1920*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2052*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2211*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2524*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2875*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3640*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3663*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3310*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2051*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   33    │     │     │Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 331 │     │Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi  │           │      │
│         │     │     │echipamentelor                                                     │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3311 │Repararea articolelor fabricate din metal                          │   2811*   │ 3311 │
│         │     │     │                                                                   │   2821*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2822*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2830*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2861*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2862*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2863*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3550*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2871*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2875*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2960*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3420*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3312 │Repararea maşinilor                                                │   2911*   │ 3312 │
│         │     │     │                                                                   │   2912*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2913*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2914*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2921*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2922*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2923*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2924*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2932*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2931*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2941*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2942*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2943*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2951*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2952*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2953*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2954*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2955*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2956*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   7250*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3313 │Repararea echipamentelor electronice şi optice                     │   2924*   │ 3313 │
│         │     │     │                                                                   │   3110*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3162*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3210*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3230*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3310*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3320*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3340*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3350*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3314 │Repararea echipamentelor electrice                                 │   2971*   │ 3314 │
│         │     │     │                                                                   │   3110*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3120*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3162*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3310*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3320*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3315 │Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor                      │   3511*   │3315* │
│         │     │     │                                                                   │   3512*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3316 │Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale          │   3530*   │3315* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3317 │Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. │   3520*   │3315* │
│         │     │     │                                                                   │   3543*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3550*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3319 │Repararea altor echipamente                                        │   1740*   │ 3319 │
│         │     │     │                                                                   │   1752*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2040*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2051*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2513*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2521*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2524*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2615*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2640*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2681*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3630*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3650*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 332 │     │Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale                 │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3320 │Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale                 │   2521*   │ 3320 │
│         │     │     │                                                                   │   2615*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2640*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2681*   │      │
│         │     │     │                                                                   │    28*    │      │
│         │     │     │                                                                   │    29*    │      │
│         │     │     │                                                                   │    30*    │      │
│         │     │     │                                                                   │    31*    │      │
│         │     │     │                                                                   │    32*    │      │
│         │     │     │                                                                   │    33*    │      │
│         │     │     │                                                                   │    34*    │      │
│         │     │     │                                                                   │    35*    │      │
│         │     │     │                                                                   │    36*    │      │
│         │     │     │                                                                   │   3320*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   3330    │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │     │SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI      │           │      │
│         │     │     │TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT                        │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   35    │     │     │Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze,     │           │      │
│         │     │     │apă caldă şi aer condiţionat                                       │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 351 │     │Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice           │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3511 │Producţia de energie electrică                                     │   4011*   │3510* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3512 │Transportul energiei electrice                                     │   4012    │3510* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3513 │Distribuţia energiei electrice                                     │   4013*   │3510* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3514 │Comercializarea energiei electrice                                 │   4013*   │3510* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 352 │     │Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte│           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3521 │Producţia gazelor                                                  │   4021    │3520* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3522 │Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte                  │   4022*   │3520* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3523 │Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte              │   4022*   │3520* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 353 │     │Furnizarea de abur şi aer condiţionat                              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3530 │Furnizarea de abur şi aer condiţionat                              │   4030*   │ 3530 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │     │SECŢIUNEA E - DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA           │           │      │
│         │     │     │DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE                            │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   36    │     │     │Captarea, tratarea şi distribuţia apei                             │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 360 │     │Captarea, tratarea şi distribuţia apei                             │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3600 │Captarea, tratarea şi distribuţia apei                             │   4100    │ 3600 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   37    │     │     │Colectarea şi epurarea apelor uzate                                │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 370 │     │Colectarea şi epurarea apelor uzate                                │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3700 │Colectarea şi epurarea apelor uzate                                │   9001    │ 3700 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   38    │     │     │Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de       │           │      │
│         │     │     │recuperare a materialelor reciclabile                              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 381 │     │Colectarea deşeurilor                                              │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3811 │Colectarea deşeurilor nepericuloase                                │   9002*   │ 3811 │
│         │     │     │                                                                   │   9003*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3812 │Colectarea deşeurilor periculoase                                  │   4011*   │ 3812 │
│         │     │     │                                                                   │   9002*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2330*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 382 │     │Tratarea şi eliminarea deşeurilor                                  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3821 │Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase                    │   1450*   │ 3821 │
│         │     │     │                                                                   │   2415*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   9002*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3822 │Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase                      │   9002*   │ 3822 │
│         │     │     │                                                                   │   2330*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 383 │     │Recuperare materialelor                                            │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3831 │Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din│   3710*   │3830* │
│         │     │     │uz pentru recuperarea materialelor                                 │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3832 │Recuperarea materialelor reciclabile sortate                       │   3710*   │3830* │
│         │     │     │                                                                   │   3720    │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   39    │     │     │Activităţi şi servicii de decontaminare                            │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 390 │     │Activităţi şi servicii de decontaminare                            │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │3900 │Activităţi şi servicii de decontaminare                            │   9003*   │ 3900 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │     │SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII                                          │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   41    │     │     │Construcţii de clădiri                                             │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 411 │     │Dezvoltare (promovare) imobiliară                                  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4110 │Dezvoltare (promovare) imobiliară                                  │   7011*   │4100* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 412 │     │Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4120 │Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale │   4521*   │4100* │
│         │     │     │                                                                   │   4523*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   42    │     │     │Lucrări de geniu civil                                             │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 421 │     │Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate             │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4211 │Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor               │   4523*   │4210* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4212 │Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane   │   4523*   │4210* │
│         │     │     │                                                                   │   4521*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4213 │Construcţia de poduri şi tuneluri                                  │   4521*   │4210* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 422 │     │Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare                     │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4221 │Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide       │   4521*   │4220* │
│         │     │     │                                                                   │   4524*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   4525*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4222 │Lucrări de construcţii 3 proiectelor utilitare pentru electricitate│   4521*   │4220* │
│         │     │     │şi telecomunicaţii                                                 │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 429 │     │Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti                │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4291 │Construcţii hidrotehnice                                           │   4524*   │4290* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4299 │Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.         │   4521*   │4290* │
│         │     │     │                                                                   │   4523*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   43    │     │     │Lucrări speciale de construcţii                                    │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 431 │     │Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului                    │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4311 │Lucrări de demolare a construcţiilor                               │   4511*   │ 4311 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4312 │Lucrări de pregătire a terenului                                   │   4511*   │4312* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4313 │Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii                      │   4512    │4312* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 432 │     │Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte        │           │      │
│         │     │     │lucrări de instalaţii pentru construcţii                           │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4321 │Lucrări de instalaţii electrice                                    │   4531*   │ 4321 │
│         │     │     │                                                                   │   4534*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4322 │Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat │   4531*   │ 4322 │
│         │     │     │                                                                   │   4533    │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4329 │Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii                      │   2922*   │ 4329 │
│         │     │     │                                                                   │   4532    │      │
│         │     │     │                                                                   │   4534*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   4531*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 433 │     │Lucrări de finisare                                                │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4331 │Lucrări de ipsoserie                                               │   4541    │4330* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4332 │Lucrări de tâmplărie şi dulgherie                                  │   2030*   │4330* │
│         │     │     │                                                                   │   2523*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   2812*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   4542    │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4333 │Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor                        │   4543    │4330* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4334 │Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri             │   4544    │4330* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4339 │Alte lucrări de finisare                                           │   4545*   │4330* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 439 │     │Alte lucrări speciale de construcţii                               │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4391 │Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii           │   2030*   │4390* │
│         │     │     │                                                                   │   4522*   │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4399 │Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.                        │   4521*   │4390* │
│         │     │     │                                                                   │   4522*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   4524*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   4525*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   4545*   │      │
│         │     │     │                                                                   │   4550    │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │     │SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA        │           │      │
│         │     │     │AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR                                  │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   45    │     │     │Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea      │           │      │
│         │     │     │autovehiculelor şi a motocicletelor                                │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 451 │     │Comerţ cu autovehicule                                             │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4511 │Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)        │   5010*   │4510* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4519 │Comerţ cu alte autovehicule                                        │   5010*   │4510* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 452 │     │Întreţinerea şi repararea autovehiculelor                          │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4520 │Întreţinerea şi repararea autovehiculelor                          │   5020*   │ 4520 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 453 │     │Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule                   │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4531 │Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule       │   5030*   │4530* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4532 │Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule      │   5030*   │4530* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 454 │     │Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi│           │      │
│         │     │     │repararea motocicletelor                                           │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │     │4540 │Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea   │   5040    │ 4540 │
│         │     │     │şi repararea motocicletelor                                        │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│   46    │     │     │Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi       │           │      │
│         │     │     │motociclete                                                        │           │      │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│         │ 461 │     │Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata                 │           │      │
├──────