pentru obtinerea autorizatiei de mediu


Autorizatia de mediu si autorizatia integrata de mediu

Autorizatia de mediu este un act tehnico-juridic emis de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia în functiune.
Categoriile de activitati cu impact semnificativ asupra mediului pentru care este necesara obtinerea autorizatiei de mediu sunt prevazute in anexa nr.1 din Ordinul MMGA 1798/2007.

Autorizatia integrata de mediu este un act tehnico-juridic emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Autorizatia poate fi eliberata pentru una sau mai multe instalatii sau parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament si care sunt exploatate de acelasi titular.
Categoriile de activitati industriale pentru care este necesara obtinerea autorizatiei integrate de mediu sunt prevazute in anexa nr.1 la OUG nr. 152/2005 , privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006.

Procedura

- Ordinul MMGA nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului (nu se aplica pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu)
- Ordinul MAPAM 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu modificat si completat prin Ordinul MMGA nr.1158/2005
- Ordinul MAPAM 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu 

Cand se solicita autorizatia de mediu?

Solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu sunt obligatorii atat pentru desfasurarea activitatilor existente, cat si pentru inceperea activitatilor noi.
Solicitarea unei autorizatii de mediu se face cu minimum 45 de zile inainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente.

Unde se solicita autorizatia de mediu ?

Autorizatia de mediu se solicita la sediul A.N.P.M. in a carei raza se afla amplasamentul.

Acte necesare

 • Cerere tip
 • Fisa de prezentare si declaratie
 • Dovada ca a facut publica solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu – model anunt
 • Plan de situatie
 • Plan de incadrare in zona
 • Proces verbal de constatare pentru verificarea respectarii conditiilor impuse prin acordul de mediu sau nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent
 • Dovada achitarii tarifului la caseria agentiei pentru protectia mediului (530RON)
 • Certificate constatator sau anexa la certificatul de inregistrare
 • Dosar plic

In functie de specificul activitatii, A.N.P.M. poate solicita, dupa verificarea amplasamentului si analiza documentelor depuse, informatii, acte sau documente suplimentare.

Modalitati de revizuire, vizare anuala, transfer respectiv prelungire autorizatie

Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul va informa in scris A.N.P.M. despre acest lucru, iar A.N.P.M. va emite o autorizatie de mediu revizuita, incluzand acele date care s-au modificat, sau va decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii de mediu.
La expirarea termenului de valabilitate a unei autorizatii de mediu, aceasta se prelungeste, cu conditia ca datele care au stat la baza emiterii ei sa nu se fi modificat si valabilitatea totala sa nu depaseasca 5 ani.
A.N.P.M. verifica si vizeaza anual situatia conformarii pe baza unui proces verbal de constatare a conformarii cu prevederile autorizatiei.
Autorizatiile de mediu nevizate anual isi pierd valabilitatea in situatia schimbarii titularului, denumirii sau formei juridice a societatii, cand activitatile se desfasoara in aceleasi conditii pentru care a fost emisa autorizatia de mediu, aceasta se transfera pentru noul titular sau pentru noua denumire a societatii. In acesta situatie nu se percep taxe sau tarife.

Taxe si tarife

Tarife, corespunzatoare etapelor parcurse, conform anexei nr.5 la Ord. MMGA nr.1798/2007 si HG 573/2002, dupa cum urmeaza:

Tarife (RON) – pentru    Etapele I-IV
Pe etape:

 • 250 RON pentru fiecare etapa  (prima etapa 280 RON )
 • 300 RON pentru IPPC

Total etapele I-IV:  1000 RON
Total etapele I-IV IPPC: 1200 RON

Nota:
Etapa I: Analiza initiala a informatiilor prezentate (inclusiv vizita in teren) si intocmire indrumar pentru continuarea procedurii.
Etapa II: Analiza bilantului de mediu, a documentelor solicitate pentru autorizare si/sau a programului pentru conformare.
Etapa III: Mediatizare, consultarea publicului si a celorlalte autoritati implicate.
Etapa IV: Finalizarea programului pentru conformare si emiterea autorizatiei. Pentru revizuirea autorizatiei de mediu : 250 RON.
Pentru prelungirea autorizatiei de mediu si viza anuala : 150 RON

IPPC = Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii

Valabilitate

Potrivit  OUG nr.195/2005 privind Protec?ia Mediului si a Ord. MMGA nr.1798/2007 art. 14 valabilitatea autorizatiei de mediu este de cel mult 5 ani. 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 1. #1 scris de Funie Dana - 2 august 2014

  Externalizarea serviciului de protectia mediului

  Servicii oferite:

  -elaborarea documentatie necesare obtinerii autorizatiei de mediu
  -gestiunea deseurilor periculoase si nepericuloase conform HG 856/2002 si raportarea periodica catre APM a datelor solicitate
  -gestiunea ambalajelor conform HG 927/2005
  -evidenta bateriilor si acumulatorilor conform HG 1132/2008
  -gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice
  -gestionarea uleiurilor uzate conform HG 235/2007
  -gestiunea substantelor chimice
  -consiliere in respectarea conditiilor impuse prin autorizatie cu privire la colectarea deseurilor si modul de depozitare al acestora, nivelul zgomotului, poluarea aerului, poluarea apei, intocmirea documentelor necesare transportului deseurilor etc
  -consultanta privind Fondul de Mediu calculul si completarea formularelor aferente
  -asistenta in cazul unui control al Garzii de Mediu si ducerea la indeplinire a masurilor rezultate in urma controlului

  Date de contact:

  telefon:0741011937

 2. #2 scris de Popescu Adina - 18 octombrie 2014

  Pentru obtinerea autorizatiei de mediu, planul de situatie si planul de incadrare in zona ale obiectivului trebuie avizate de OCPI?

(nu va fi publicat)

 1. Încă nu există trackback-uri.