pentru obtinerea autorizatiei de construire


Autorizatia de construire este actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. Autorizatia de construire se emite in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate conform legii 50/1991 republicata, modificata prin OUG nr. 214/2008 .

In ce cazuri aveti nevoie de autorizatie?

Conform art. 3 din Legea 50/1991 republicata, autorizatia de construire se elibereaza pentru:

 • Lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11;
 • Lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;
 • Lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructura, noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;
 • Imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
 • Lucrari de forjare si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastierem sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari de suprafata sau subterane;
 • Lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost organizate o data cu acestea;
 • Organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
 • Lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
 • Cimitire – noi si extinderi.

Nu aveti nevoie de autorizatie de construire in aceste cazuri

Certificatul de urbanism

Primul pas pentru obtinerea autorizatiei de construire este solicitarea certificatului de urbanism, pe care il elibereaza primaria de care apartine terenul pe care doriti sa construiti.

Pentru eliberarea acestuia se depune un dosar ce trebuie sa contina:

 • Copie dupa buletinul beneficiarului;
 • Copie dupa titlul de proprietate (contract de vanzare-cumparare);
 • Planuri cadastrale la scarile 1:500 si 1:2000 care se obtin de la oficiul de cadastru;
 • Formular tip oferit de catre primarie.

Dupa depunerea acestui dosar, primaria trebuie sa emita certificatul de urbanism (legal termenul maxim este 30 de zile).

Avize precizate de Certificatul de Urbanism

Certificatul de urbanism poate preciza ca in vederea obtinerii autorizatiei de constructie aveti nevoie de avizele urmatoarelor  societati / regii:

Oficiul de cadastru – Studiu pedologic si Certificat de scoatere a terenului din circuitui agricol (daca este in zona agricola)
Compania Nationala Apele Romane – exploatare retele de apa, canal
Electrica – exploatare retele electrice
Distrigaz  - exploatare retele de gaze naturale
Salubritate – Avizul de la salubritate nu e altceva decat un contract cu o firma de
Romtelecom  – retele telefonice
Pompieri – aparararea impotriva incendiilor
Apararea Locala Antiaeriana  - apararea civila
Directia de Sanatate Publica –SANEPID – sanatatea populatiei
Admininistatia drumurilor si podurilor
Politia – daca terenul se afla intr-o zona speciala
Autoritatea romana de aviatie – daca terenul se afla in proximitatea unui aeroport
MApN, SRI – daca terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar
Ministerul culturii si cultelor – daca terenul se afla pe un sit arheologic sau intr- zona de interes arheoloic
Ministerul Apelor si Protectiei Mediului – protectia mediului

In functie de ceea ce doriti sa construiti, Primaria va poate solicita  si intocmirea altor documentatii cum ar fi: PUD, PUZ, PUG. In acest caz gasiti mai multe detalii in acest document.

Urmatorul pas este realizarea proiectului de autorizatie de construire, timp in care puteti sa obtineti si avizele necesare.

Proiectul pentru autorizatia de construire (PAC)

Proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si proiectele tehnice, pe baza carora se intocmesc acestea, se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, astfel:

a) de arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman (membru OAR cu drept de semnatura), pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si a celor subterane;
b) de ingineri constructori si de instalatii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partile de inginerie in domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si subterane, precum si la instalatiile aferente acestora;
c) de conductor arhitect, urbanist si/sau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru cladiri de importanta redusa si aflate in afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

Acest proiect cuprinde trei parti:

 • proiectul de arhitectura
 • proiectul de rezistenta
 • proiectele de instalatii

Toate datele care trebuie sa le contina proiectul le gasiti in acest document.

Exista anumite avize, precum cel de aparare civila sau securitate la incendii, pentru obtinerea carora este nevoie si de proiectul de autorizatie. Cauza din care, pentru ca lucrurile sa se desfasoare cat mai rapid este eficient ca proiectul si obtinerea avizelor sa se realizeze concomitent. In unele cazuri certificatul de urbanism poate specifica faptul ca proiectul de autorizatie trebuie avizat de catre verificatori atestati.

In momentul in care proiectul este finalizat, acesta trebuie depus la Inspectia de Stat in Constructii care se gaseste in fiecare resedinta de judet. Proiectul de autorizatie de constructie trebuie si el inregistrat la Ordinul Arhitectilor din Romania.

Autorizatia de construire – acte necesare

Dupa ce ati intocmit toate documentele mentionate mai sus, trebuie sa depuneti un dosar la primarie care trebuie sa contina:

 • cerere de eliberare a autorizatiei de construire
 • certificatul de urbanism
 • toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism
 • proiectul pentru autorizatia de construire
 • actele de proprietate asupra terenului (titlu de proprietate, act de vanzare-cumparare)
 • chitanta de achitare a taxei de autorizare
 • declaratia pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii juridice asupra imobilului

Procedura eliberarii autorizatiei de construire

1.  Solicitantul depune cererea impreuna cu toate actele necesare la registratura primariei sau consiliului judetean (dupa caz)
2.  Cererea este analizata
3.  Cererea se restituie in 5 zile, daca nu este adresata corect, nu este completata corect, solicitantul nu a platit taxa, nu se poate identifica terenul
4.  Daca nu intervine niciuna din situatiile de la punctul 3, cererea se retine pentru eliberarea Autorizatiei de Construire
5.  Eliberarea Autorizatiei de Construire se va face in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acesteia.

Conditii care pot fi puse de emitent:

 • Amplasare, destinatia, alcatuirea functionala si constructive, infatisarea constructiei
 • Utilizarea domeniului public
 • Protejarea proprietatilor particulare din vecinatate
 • Protectia mediului
 • Prevenirea si stingerea incendiilor

6.  Cu 5 zile inainte de inceperea lucrarilor, titularul (beneficiarul) anunta in scris emitentul
7.  Cu 30 de zile inaintea inceperii lucrarilor, titularul anunta in scris Inspectoraratul de Stat in Constructii
8.  Inscrierea in Registrul Autorizatiilor de Construire (se face de catre administratia publica locala emitenta)
9.  Autorizatia de construire se semneaza de catre presedintele Consiliului Judetean sau de Primar (dupa caz), de Secretar si de Arhitectul Sef sau de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii

Taxe

Pentru obtinerea autorizatiei de construire se platesc urmatoarele taxe (la primarie):

 • taxa pentru autorizatia de construire care este in cuantum de 0,5% pentru persoane fizice si 1% pentru persoane juridice
 • taxa de timbru catre ordinul arhitectilor din Romania – OAR – 0,05%
 • taxa obtinere certificat urbanism – in jur de 50 RON
 • cost obtinere avize si acorduri mentionate in certificatul de urbanism – intre 50-500RON/aviz
 • cost PAC – in jur de 10-12 EUR/mp;

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,