pentru eliberarea cartii de identitate (buletin)


Actele de identitate care se elibereaza cetateanului roman sunt cartea de identitate si cartea de identitate provizorie. Actul de identitate se elibereaza pentru prima data la implinirea varstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identitatii, a adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta a titularului.

Cartea de identitate provizorie se elibereaza atunci cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare eliberarii cartii de identitate si in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor si nu poate fi mai mic de 30 zile sau mai mare de un an.

Cand trebuie eliberata o noua carte de identitate?
Cazuri in care se elibereaza o noua carte de identitate:

 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat;
 • daca s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativa; adoptie; constatarea unor greseli de scriere la intocmirea actului de stare civila; inregistrarea unei persoane in pozitia de “copil gasit” si identificarea ulterioara a actului de nastere intocmit initial, intre acestea existand neconcordanta la data nasterii; inregistrarea tardiva a nasterii unei persoane, cu inscrierea numai a anului de nastere s.a.);
 • in cazul schimbarii domiciliului, a denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor;
 • in cazul deteriorarii actului de identitate;
 • in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 • cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului ;
 • in cazul schimbarii sexului ;
 • in cazul anularii;
 • in cazul atribuirii unui nou CNP;
 • pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

Cazuri cand se poate solicita eliberarea cartii de identitate, inclusiv exceptii

Acte necesare

Actele se depun la Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul sau resedinta. (sau sectia de politie)
Cetatenii romani aflati in strainatate pot depune cerere pentru eliberarea primului act de identitate impreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv.

(documente obligatorii, indiferent de motivul pentru care se elibereaza)

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de nastere al solicitantului si ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, impreuna cu detinatorul actului de spatiu; – declaratie de luare in spatiu
 • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate, respectiv 7 lei, aceasta suma fiind actualizata in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei.
 • timbru fiscal in valoare de 4 lei sau documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru. (valoare ce se poate actualiza prin hotarare de Guvern);

Pe langa aceste documente, mai sus enumerate, mai sunt necesare si alte documente, in functie de motivul pentru care se solicita eliberarea cartii de identitate, precum si de starea civila a solicitantului, astfel:

1. In cazul eliberarii cartii de identitate la implinirea varstei de 14 ani

 • actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
 • certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se stabileste caruia dintre parinti ii este incredintat minorul, daca parintii sunt divortati. Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament.

In situatia in care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, in conditiile legii.
Pentru minorul care, desi a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca, unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamant a parintelui caruia i-a fost incredintat din care sa rezulte ca este de acord ca in actul de identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la care acesta locuieste statornic.

2. In cazul persoanelor casatorite/divortate/vaduve

 • certificatul de casatorie/hotararea de divort definitiva si irevocabila/certificatul de deces al sotului decedat.

3. In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorarii actului de identitate- un document oficial cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii.

Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa-si schimbe domiciliul in Romania se prezinta la Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul, unde depun cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania, impreuna cu urmatoarele documente:

 • cerere de eliberare
 • certificatul de nastere;
 • certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor;
 • hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz;
 • certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor;
 • certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta; – declaratie de luare in spatiu
 • pasaportul romanesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobandirea cetateniei romane, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, original si copie; in situatia in care solicitantul nu poate face dovada cetateniei romane, i se elibereaza actul de identitate, numai dupa ce se atesta de catre Directia Generala de Pasapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, faptul ca solicitantul este cetatean roman;
 • actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine;
 • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;
 • timbru fiscal sau documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
 • chitanta C.E.C. privind achitarea taxei pentru restabilire.

Certificatele de stare civila prezentate de solicitant trebuie sa fie emise de oficiile de stare civila romane, iar pentru hotararile judecatoresti privind statutul civil al titularului, pronuntate in strainatate si investite cu formula executorie, se prezinta copii traduse si legalizate.
Solicitantii a caror nastere sau casatorie nu a fost inregistrata in registrele de stare civila romane vor solicita transcrierea certificatelor de stare civila obtinute in strainatate, atat pentru ei, cat si pentru copiii minori.

In situatia in care numai unul dintre parinti isi schimba domiciliul din strainatate in Romania, impreuna cu copiii minori, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, dat in forma autentica la notarul public, sau copia hotararii judecatoresti prin care copiii au fost incredintati parintelui care isi schimba domiciliul in Romania, situatie in care se depune copie a hotararii judecatoresti ramase definitiva, irevocabila, investita cu formula executorie.

Eliberarea primului act de identitate persoanelor care au dobandit cetatenia romana

Persoanele care au dobandit cetatenia romana depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia locuiesc, unde prezinta urmatoarele documente:

a) certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, original si doua copii; in cazul minorilor care au implinit varsta de 14 ani si nu sunt inscrisi in certificatul constatator care atesta dobandirea cetateniei de catre unul dintre parinti, dovada cetateniei acestora se face potrivit dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 21/1991 a cetateniei romane cu modificarile si completarile ulterioare;
b) certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu varsta mai mica de 14 ani, care dobandesc cetatenia romana impreuna cu parintii, original si copie; in vederea obtinerii certificatelor de stare civila romanesti, se solicita transcrierea certificatelor de stare civila procurate din strainatate la Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor ;
c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
d) un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si copie;
e) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;
f) timbru fisca sau documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda legitimatia eliberata de Oficiul Roman pentru Imigrari, iar in situatia in care nu mai detine acest document va da o declaratie în acest sens.

Eliberarea unei carti de identitate provizorii cetateanului roman cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania

Cetatenii romani domiciliati in strainatate, care doresc sa intre in posesia unei carti de identitate provizorii, in care sa fie inscrisa resedinta din Romania, unde locuiesc temporar, depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania la Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor pe raza caruia au resedinta, la care anexeaza urmatoarele documente:

a) pasaportul, aflat in termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean roman domiciliat in strainatate, original si copie;
b) certificatul de nastere si/sau de casatorie, eliberate de oficiile de stare civila romane;
c) hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz;
d) dovada adresei de resedinta din Romania;
e) doua fotografii marimea 3/4 cm, avand la baza o banda alba de 7 mm;
f) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate provizorii;
g) timbru fisca sau documentul cu care se face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.

Dovada adresei de domiciliu

Se poate face cu unul din urmatoarele documente:

a)  acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;
b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit. a);
c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol.

Valabilitate

Termenul de valabilitate al cartii de identitate este, dupa cum urmeaza:

 • 4 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani;
 • 7 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18-25 ani;
 • 10 ani dupa implinirea varstei de 25 ani;
 • permanent dupa implinirea varstei de 55 ani.

Taxe

Contravaloarea cartii de identitate este de 7 lei, iar a cartii de identitate provizorii este de 1 leu, aceste sume fiind actualizate in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei – se achita la depunerea actelor

Contravaloarea taxei pentru restabilirea domiciliului în Romania este de 41 lei si se achita la unitatile C.E.C.

Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate si cartea de identitate provizorie) se achita la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor pe raza carora solicitantul are domiciliul sau resedinta, ori la structura de taxe si impozite din cadrul Consiliului Local in subordinea caruia functioneaza Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.

Model CI

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 1. Nu sunt comentarii.
(nu va fi publicat)

 1. Încă nu există trackback-uri.