pentru obtinerea unui ajutor de somaj


Cine beneficiaza de ajutorul de somaj?

Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in una din urmatoarele situatii:

a) nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi; b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar; c) ocupa un loc de munca si din diferite motive doresc schimbarea acestuia; d) au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii; e) strainii care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii; f) nu au putut ocupa un loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie;

Somerii prevazuti la lit. a) sunt persoanele care se pot gasi in  una din urmatoarele situatii:

a) le-a incetat contractul individual de munca din motive neimputabile lor; b) le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor; c) le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului; d) militari angajati pe baza de contract carora li s-a desfacut contractul inaintea expirarii duratei pentru care a fost incheiat; e) le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor; f) au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-ar cuveni potrivit prezentei legi; g) au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate, si care, in cazul recuperarii capacitatii de munca, nu mai pot fi reincadrate in munca din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului sau din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior; h) la incetarea concediului platit pentru cresterea copilului pana la implinirea  varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap,  in conditiile legii, nu a mai fost posibila reluarea activitatii din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului; i)  nu s-au putut reincadra in munca dupa efectuarea stagiului militar din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului; j) reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrati in munca anterior din cauza incetarii definitive a activitatii sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora; k) le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.

Sunt asimilate somerilor persoanele aflate in situatiile prevazute la art. lit. b), daca indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minim 18 ani care, intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire, nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale; b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap sau sunt absolventi ai institutiilor de invatamant in varsta de 16 ani care, in cazuri justificate, sunt lipsiti de sustinatori legali sau ai caror sustinatori legali dovedesc ca sunt in imposibilitatea de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor; c) sunt persoane care inainte de efectuarea stagiului militar nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca.

Cuantumul ajutorului de somaj

Potrivit legii, cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare:

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de pana la 5 ani, dar nu mai putin de 1 an; b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins intre 5 si 10 ani; c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Indemnizatia de somaj este 75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, respectiv 375 lei pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 1 an, la care se adauga suplimentar o suma in functie de vechimea in munca, calcualta ca procent din salariul lunar brut din ultimele 12 luni, dupa cum urmeaza :

a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani; b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani; c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani; d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani. Calculati-va cat este ajutorul de somaj pentru situatia dvs. cu ajutorul calculatorului de ajutor somaj

Conditii de acordare

Somerii care nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-ar cuveni potrivit prezentei legi beneficiaza  de indemnizatie de somaj daca indeplinesc  cumulativ urmatoarele conditii :

 • au un stagiu de cotizare de minim 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
 • nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;
 • nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
 • sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in raza carora isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca sau au realizat venituri in acea localitate.

Somerii care nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar beneficiaza de indemnizatii de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in raza carora isi au domiciliul; b) nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj; c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.

Cand se acorda ajutorul de somaj?

Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor care nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-ar cuveni potrivit prezentei legi, la cerere, dupa caz, de la data:

a) incetarii contractului individual de munca; b) incetarii raporturilor de serviciu; c) incetarii mandatului pentru care au fost numiti sau alesi; d) desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract; e) incetarii calitatii de membru cooperator; f) incetarii contractului de asigurare pentru somaj; g) incetarii motivului pentru care au fost pensionate; h) incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani; i) incheierii stagiului militar; j) ramanerii  definitive a hotararii judecatoresti; k) incetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza conventiei civile; l) expirarii perioadei de 60 de zile de la absolvirea institutiilor de invatamant  in care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale; m) absolvirii, pentru cei care au urmat scoli speciale pentru personae cu handicap sau sunt absolventi ai institutiilor de invatamant in varsta de 16 ani care, in cazuri justificate, sunt lipsiti de sustinatori legali sau ai caror sustinatori legali dovedesc ca sunt in imposibilitatea de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor. n) expirarii perioadei de 30 de zile de la data lasarii la vatra a celor care au efectuat stagiul militar si nu au fost incadrate in munca.

Acte necesare pentru inregistrarea unei persoane care indeplineste conditiile pentru acordarea indemnizatiei de somaj: Dosarul se depune la Agentia Teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca si trebuie sa contina:

1. Cerere tip 2. Actul de identitate, in original si copie; 3. Actele de studii si de calificare,in original si copie; 4. Certificatul de nastere,in original si copie; 5. Certificatul de casatorie,in original si copie; 6. Adeverinta medicala , din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale; 7. Actele eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decit indemnizatia de somaj; 8. Declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu are loc de munca , nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii mai mici decit indemnizatia de somaj;

In afara actelor si documentelor enumerate mai sus care trebuiesc prezentate de toate categoriile de solicitanti de indemnizatie de somaj , cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi insotita ,dupa caz, si de:

A. In cazul persoanelor provenite din munca: a) Carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator b) Copie de pe hotarirea definitiva de reintegrare in munca , atunci cind reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care persoana a fost incadrata anterior din cauza incetarii definitive a activitatii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia; c) Dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, respectiv adeverinta de la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii in care persoana a fost incadrata anterior, din care sa rezulte desfiintarea postului; d) Declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca , in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmind ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea. e) Adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

B. In cazul pensionarilor de invaliditate care isi redobindesc capacitatea de munca:

a) Carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator; b) Decizia de revizuire medicala , in original si in copie , emisa de medicul expert al asigurarilor sociale , din care sa rezulte redobindirea capacitatii de munca; c) Adeverinta de la ultima unitate sau dovada de la organele competente , din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior, respectiv din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului

C. In cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sau de serviciu au incetat in perioada de suspendare a acestora. a) Carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator b) Dovada din care sa rezulte ca nu mai este posibila reluarea activitatii la angajator c) Declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reluarea activitatii nu mai este posibila la angajator, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei d) Act din care sa rezulte data incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu

D. In cazul persoanelor care au incheiat contract de asigurare pentru somaj : a) Copie a contractului de asigurare pentru somaj , incheiat cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au domiciliul sau resedinta ;

E. In cazul absolventilor institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale a) Actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si in copie b) Declaratie pe propria raspundere a absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului

F. In cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale a) Actul de absolvire a scolii speciale pentru persoane cu handicap, in original si in copie; b) Declaratia absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului;

G. In cazul persoanelor care au efectuat stagiul militar: a) Livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra , in original si copie; b) Declaratie pe proprie raspundere ca inainte de efectuarea stagiului militar persoana nu a fost incadrata in munca c) Adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregistrat in vederea medierii pentru incadrare in munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat conform legii.

Obligatiile beneficiarilor de ajutor de somaj

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la Agentia Teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca unde sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca; b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca unde sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor; c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si  de formare profesionala oferite de  Agentia Teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca unde sunt inregistrate; d) sa caute activ un loc de munca.

Angajatorii  care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj, au obligatia de a anunta, in termen de 3 zile, agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost inregistrati. Aceasta obligatie revine si caselor teritoriale de pensii care au stabilit si pus in plata pensiile cuvenite  beneficiarilor de indemnizatie de somaj.

Carnetul de evidenta al somerului (carnetul de somer)

Persoanele care au dreptul la ajutor de somaj conform prevederilor legii, odata cu completarea Cererii pentru ajutor de somaj primesc Carnetul de evidenta al somerului. Acest document cuprinde o serie de date pentru identificarea persoanei, stabilirea drepturilor banesti, plata ajutorului de somaj si obligatiile elementare ale celor aflati in somaj, respectiv numarul de evidenta, datele personale, domiciliul, codul oficiului postal la care se face plata, ultima unitate care a desfacut contractul de munca, data inceperii somajului, data incetarii, viza lunara si obligatiile somerului. Carnetul de evidenta se prezinta impreuna cu buletinul de identitate ori de cate ori persoana in cauza se adreseaza Oficiului fortei de munca. Carnetul de evidenta serveste drept legitimatie si pentru asistenta sociala cu conditia prezentei titularului la viza. Durata acordarii ajutorului de somaj sau de integrare profesionala este de 270 zile calendaristice. Perioada de primire a ajutorului de somaj constituie vechime in munca si in aceeasi unitate. Persoanele care au beneficiat de ajutorul de soamj sau de ajutorul de integrare profesionala pentru perioada maxima de 270 de zile si sunt lipsite de mijloace de intretinere pot beneficia in continuare, pana la incadrare in munca, de o alocatie de sprijin, dar nu mai mult de 18 luni (547 zile calendaristice) de la expirarea perioadei legale de acordare a ajutorului de somaj, respectiv ajutorul de integrare profesionala. Aceasta se acorda, la cerere, oricand pe parcursul celor 18 luni daca se indeplinesc conditiile prevazute de lege. La data stabilirii dreptului se va intocmi un nou carnet de evidenta. Dupa ce a dobandit statutului de somer (este in posesia carnetului de evidenta) beneficiarul drepturilor de somaj este obligat ca, o data pe luna, pe baza programarii efectuate sau ori de cate ori este solicitat, sa se prezinte la Oficiul Fortei de Munca. De regula, programarea la viza se efectueaza din 28 in 28 zile, in aceeasi zi a saptamanii, la biroul zonal caruia ii este arondata localitatea de domiciliu. Persoanele care nu beneficiaza de drepturi de somaj si doresc sa fie in evidenta Oficiului fortei de munca trebuie sa se prezinte cel putin o data la trei luni la Oficiului fortei de munca pentru a se informa despre posibilitatile de incadrare in munca ori de calificare sau recalificare.

Legislatie

Legea 76/2002 Hotararea Guvernului nr. 174/2002

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 1. #1 scris de Marinescu Ileana - 31 august 2010

  Indemnizatia de somaj se face pe card bancar?

 2. #2 scris de Stefan - 21 februarie 2012

  Dupa un an de munca (12 luni) in caz de concediere sau plecarea de la locul de munca as beneficia de ajutorul de somaj?
  Sau perioada minima este mai mare?
  As dori sa-mi stiu optiunile(firma e pe faliment)

(nu va fi publicat)

 1. Încă nu există trackback-uri.