pentru obtinerea ajutorului de deces


De acest ajutor beneficiaza o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Aceasta, dupa caz, poate fi:

- sotul supravietuitor,
- copilul,
- parintele,
- tutorele,
- curatorul,
- mostenitorul,
- in lipsa acestora, oricare persoana ce face aceasta dovada.
Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces si in cazul decesului unui membru de familie aflat in intretinerea sa si care nu are un drept propriu de asigurari sociale.
In acest caz, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces acordat in cazul decesului asiguratului sau pensionarului, iar dovada ca membrul de familie s-a aflat in intretinerea asiguratului sau a pensionarului se face prin declaratie pe propria raspundere.

Se considera membru de familie:
- sotul,
- copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani [sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate],
- parintii si bunicii oricaruia dintre soti.

In cazul decesului copilului inapt pentru munca, indiferent de varsta, ajutorul de deces se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau, in lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces:

- cerere-tip pentru plata ajutorului de deces [atasat];
- certificat de deces [copie si original];
- actul de identitate al solicitantului [copie si original];
- acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator [copie si original];
- acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces, sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
- declaratie data pe propria raspundere care atesta calitatea de membru de familie aflat in intretinerea asiguratului sau pensionarului;
- pentru copilul inapt de munca certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

Cererea de acordare a ajutorului de deces, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu a asiguratului sau pensionarului.

Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat si se acorda, la cerere, pe baza certificatului de deces.

Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de catre:
- angajator, in cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestui ;
- institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
- casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului, cu declaratie sau contract de asigurare sociala, respectiv al unui membru de familie al acestora.

Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale, acesta avand obligatia ca dupa efectuarea platii, sa inscrie pe versoul certificatului de deces original, mentiunea “ACHITAT”, data, semnatura si stampila.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea salariului mediu brut pe economie prognozat si facut public de catre CNPAS.
Momentan, acesta este:
- in cazul decesului asiguratului sau pensionarului – 1.702ron;
- in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului – 851ron.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  1. Nu sunt comentarii.
(nu va fi publicat)

  1. Încă nu există trackback-uri.