pentru obtinerea unei autorizatii de munca in Romania


Autorizatia de munca

  • Este documentul oficial, eliberat in conditiile legii, care da dreptul titularului sa fie incadrat in munca sau detasat in Romania la un singur angajator.
  • Poate fi eliberata, la cererea angajatorului, de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, pentru strainii care indeplinesc conditiile prevazute de legislatia romana cu privire la regimul strainilor, incadrarea in munca si detasarea acestora pe teritoriul Romaniei.
  • Este necesara pentru obtinerea vizei de lunga sedere pentru angajare in munca sau, dupa caz, a permisului de sedere in scop de munca.

Autorizatia de munca se va elibera strainilor care:

a) provin din state cu care Romania are incheiate acorduri, conventii sau intelegeri de desfiintare a vizelor pentru trecerea frontierei in acest scop sau pentru care Romania a renuntat unilateral la obligativitatea vizelor;
b) beneficiaza de drept de sedere temporara pentru reintregirea familiei, acordat in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor in Romania;
c) beneficiaza de drept de sedere temporara in scop de studii si solicita incadrarea in munca in baza unui contract individual de munca cu timp partial, cu program de maximum 4 ore pe zi;
d) sunt detasati pe teritoriul Romaniei.

Nu aveti nevoie de autorizatie de munca daca va regasiti in una din urmatoarele categorii:

a) strainii titulari ai dreptului de sedere permanenta pe teritoriul Romaniei;
b) strainii al caror acces pe piata muncii din Romania este reglementat prin acorduri, conventii sau intelegeri bilaterale incheiate de Romania cu alte state, daca aceasta posibilitate este stabilita prin textul acordului, conventiei sau intelegerii;
c) strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania;
d) strainii care desfasoara activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu character temporar in institutii de profil acreditate din Romania, in baza unor acorduri bilaterale, sau ca titular al unui drept de sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica si personalul inalt calificat, in baza ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii si cultelor;
e) strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;
f) strainii care sunt numiti sefi de filiala, reprezentanta sau de sucursala pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate, in conformitate cu actele prevazute de legislatia romana in acest sens;
g) strainii membri de familie ai cetatenilor romani;
h) strainii angajati ai persoanelor juridice cu sediul in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau in unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, detasati in Romania, cu conditia prezentarii permisului de sedere din acel stat.

Tipuri de autorizatie

Tipurile de autorizatii de munca ce pot fi acordate strainilor sunt urmatoarele:

a) autorizatia de munca pentru lucratorii permanenti – da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe baza contractului individual de munca incheiat pe durata nedeterminata sau determinata, la o singura persoana fizica sau juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate;
b) autorizatia de munca pentru lucratorii detasati – da dreptul titularului sa presteze munca, pentru o perioada de maximum un an la un interval de minimum 5 ani, in baza deciziei de detasare de la un angajator persoana juridica straina la un angajator persoana juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate. In temeiul prevederilor acordurilor, conventiilor sau intelegerilor internationale la care Romania este parte, perioada pentru care lucratorul detasat desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei poate fi prelungita in conditiile si situatiile prevazute in mod expres de acestea;
c) autorizatia de munca pentru lucratorii sezonieri – da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de cel mult 6 luni intr-un interval de 12 luni, neputand fi prelungit in vederea ocuparii unui loc de munca de alta natura;
d) autorizatia de munca pentru lucratorii stagiari – da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe teritoriul Romaniei pentru efectuarea unui stagiu in vederea obtinerii unei calificari profesionale;
e) autorizatia de munca pentru sportivi – da dreptul sportivilor profesionisti sa fie incadrati in munca la un singur angajator roman, al carui obiect principal de activitate il constituie desfasurarea de activitati sportive, pe o perioada de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de pana la 12 luni;
f) autorizatia de munca nominala – da dreptul titularului sa presteze activitati sezoniere, daca acesta a desfasurat anterior activitati in baza unei autorizatii de munca pentru lucratorii sezonieri, la acelasi angajator de pe teritoriul Romaniei, si care a respectat obligatia de a parasi teritoriul Romaniei la expirarea duratei contractului individual de munca anterior, potrivit conditiilor impuse prin lege;
g) autorizatia de munca pentru lucratorii transfrontalieri – da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe baza contractului individual de munca pe o perioada de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de pana la 12 luni, la o singura persoana fizica sau juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate

Acte necesare pentru fiecare tip de autorizatie

1. Autorizatie de munca pentru lucratorii permanenti

In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratorii permanenti, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de urmatoarele documente:
a) actul constitutiv al societatii comerciale sau, dupa caz, actul de infiintare a persoanei juridice, precum si certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in copie si in original;
b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte ca nu s-au operat cereri de inscriere de mentiuni referitoare la existenta unei hotarari judecatoresti definitive pentru savarsirea de infractiuni de catre asociatul unic sau, dupa caz, de asociati, in legatura cu activitatea pe care o desfasoara sau la declararea starii de faliment;
c) scrisoarea prin care se atesta bonitatea angajatorului, eliberata de banca la care acesta are deschis contul;
d) certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala angajatorul isi are sediul social, privind achitarea la zi a obligatiilor catre bugetul de stat;
e) adeverinta eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul, cu privire la forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant comunicat de angajator potrivit dispozitiilor legale;
f) fisa postului, organigrama cu precizarea functiilor ocupate si vacante;
g) dovada publicarii anuntului pentru ocuparea postului vacant intr-un cotidian de larga circulatie;
h) copia procesului-verbal intocmit in urma selectiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante;
i) curriculum vitae al strainului, care sa contina si declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu are antecedente penale, ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi incadrat in munca si ca are cunostinte minime de limba romana;
j) copia actului de studii necesar pentru incadrarea in functia sau in meseria pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, tradus si supralegalizat in conditiile legii; diplomele, certificatele si titlurile stiintifice eliberate in strainatate, in sistemul de invatamant, vor fi insotite de atestatul de recunoastere eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu; (procedura de obtinere a atestatului de la Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor )
k) copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si supralegalizate in conditiile legii;
l) copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al strainului si, dupa caz, copia permisului de sedere in Romania;
m) doua fotografii tip 3/4 ale strainului.

2. Autorizatie de munca pentru lucratorii detasati

Pentru obtinerea autorizatiei de munca pentru lucratorii detasati, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune o cerere motivata, insotita de documentele prevazute la lit. a), b) si i), prezentate mai sus, precum si de:

a) documentul de trecere a frontierei, valabil, al strainului, pe care este aplicata, dupa caz, viza de lunga sedere pentru alte scopuri, in original si in copie;
b) copia contractului individual de munca, tradus si legalizat;
c) copia actului de detasare, tradus si legalizat;
d) dupa caz, copia contractului comercial de prestari de servicii, tradus si legalizat;
e) copia actului de studii necesar pentru detasarea in functia sau in meseria pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, tradus si legalizat;
f) copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si legalizate;
g) doua fotografii 3/4 ale strainului.

Autorizatia de munca pentru lucratorii detasati este necesara pentru desfasurarea de activitati lucrative pe teritoriul Romaniei pe o perioada mai mare de 60 de zile.

3. Autorizatie de munca pentru lucratorii sezonieri

In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratorii sezonieri, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) – e), i), l) si m), precum si de:

a) copia actului de studii necesar pentru incadrarea in functia sau in meseria pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, tradus si supralegalizat in conditiile legii;
b) copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si supralegalizate in conditiile legii.

Pentru obtinerea autorizatiei de munca pentru lucratorii sezonieri, angajatorul persoana fizica va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. d), e, i), l) si m), precum si de:

a) copia actului de studii necesar pentru incadrarea in functia sau in meseria pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, tradus si supralegalizat in conditiile legii;
b) copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si supralegalizate in conditiile legii;
c) copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente;
d) dovezi ca dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain;
e) cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.

4.  Autorizatia de munca pentru lucratorii stagiari

In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratorii stagiari, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) – e) si j) – m).

5.  Autorizatia de munca pentru sportivi

In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru sportivi, angajatorul persoana juridica din Romania va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) – d), i), l) si m).

6. Autorizatia de munca nominala

In vederea obtinerii autorizatiei de munca nominala, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b) – d), i), l) si m).

Pentru obtinerea autorizatiei de munca nominale, angajatorul persoana fizica va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. d), i), l) si m), precum si de:

a) copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente;
b) dovezi ca dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain;
c) cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.

7. Autorizatia de munca pentru lucratori transfrontalieri

In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratori transfrontalieri, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) – d) si h) – m).

In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratori transfrontalieri, angajatorul persoana fizica va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. d) si h) – m), precum si de:

a) copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente.
b) dovezi ca dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain;
c) cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.

Procedura

Cererea pentru eliberarea autorizatiei de munca se solutioneaza de catre Oficiul Roman pentru Imigrari in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia. In cazurile in care, pentru constatarea indeplinirii conditiilor de obtinere a autorizatiei de munca, sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Pierderea autorizatiei de munca se comunica Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 3 zile de la data constatarii pierderii. In acelasi termen se comunica Oficiului Roman pentru Imigrari deteriorarea sau distrugerea permisului de sedere in scop de munca.

La cererea titularului, Oficiul Roman pentru Imigrari va elibera un duplicat al autorizatiei de munca pierdute, deteriorate sau distruse.

Valabilitate

Autorizatia de munca se elibereaza pentru o perioada de cel mult un an, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) si f) din Ordonanta de Urgenta nr. 56/2007

Autorizatia de munca se prelungeste automat pentru noi perioade de pana la un an in situatia continuarii raporturilor de munca cu acelasi angajator in baza contractului individual de munca incheiat pe perioada nedeterminata, prin prelungirea dreptului de sedere in scop de munca, si se atesta prin permisul de sedere care se elibereaza in acest scop.

Daca raportul de munca al strainului inceteaza inainte de expirarea perioadei pentru care a fost eliberata autorizatia de munca, incadrarea in munca la alt angajator se poate face numai daca se obtine o noua autorizatie de munca, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 6 lit. b), c) si f).

In cazul neacordarii autorizatiei de munca, Oficiul Roman pentru Imigrari are obligatia de a comunica in scris angajatorului, motivele care au stat la baza acestei decizii.

Anulare

Autorizatia de munca se anuleaza de Oficiul Roman pentru Imigrari in urmatoarele cazuri, in termen de 5 zile lucratoare de la:

a) solicitarea angajatorului ca urmare a incetarii din initiativa sa a raportului de munca cu strainul sau in cazul incetarii contractului individual de munca ca urmare a acordului partilor;
b) solicitarea angajatorului sau a strainului ca urmare a incetarii perioadei pentru a fost detasat in Romania;
c) solicitarea strainului ca urmare a incetarii raportului de munca din initiativa acestuia;
d) sesizarea organelor competente, potrivit legislatiei in vigoare, in cazul in care strainul a fost declarat indezirabil, i s-a anulat sau revocat dreptul de sedere in Romania ori in cazul in care acesta nu mai indeplineste conditiile privind incadrarea in munca;
e) nereprezentarea angajatorului in vederea ridicarii autorizatiei de munca de la Oficiul Roman pentru Imigrari, in termen de 30 de zile de la data solutionarii cererii.

Autorizatia de munca anulata se retine la Oficiul Roman pentru Imigrari, insotita de cererea de anulare si de documentele care atesta incetarea raporturilor de munca.

Taxe

La eliberarea autorizatiei de munca, angajatorul va plati echivalentul in lei a 200 euro, raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii.

Pe documentele prin care au fost achitate tarifele pentru eliberarea autorizatiei de munca, unitatile Trezoreriei Statului vor confirma, prin semnatura si stampila, incasarea sumelor respective in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat.

Informatii utile – Legislatie

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  1. Nu sunt comentarii.
(nu va fi publicat)

  1. Încă nu există trackback-uri.