suspendarea activitatii unei societati


Pentru suspendarea temporara a activitatii societatilor comerciale, primul pas consta in prezentarea urmatoarelor documente la Oficiul Registrului Comertului

 • Cerere de înregistrare (original);
 • Hotarârea adunarii generale a asociatilor/actionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a activitatii sau reluarea activitatii societatilor comerciale (original);
 • Certificatele constatatoare emise în baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii
 • Declaratia-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara la sediul social sau la sediile secundare ori în afara acestora activitatile declarate pe o perioada de maxim 3 ani
 • Daca este cazul, împuternicire speciala (în forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciara de timbru, în original; timbre judiciare; taxe de registru; tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a (practic chitante eliberate de cei de la ONRC)

Copiile actelor doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele sub semnatura, cu mentionarea în clar a numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot întocmi si semna cererea.
În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun în original sau copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.
Solutionarea cererii revine în competenta judecatorului delegat care poate dispune administrarea si a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
Redactarea actelor, obtinerea autentificarii sau, dupa caz, darea de data certa, acordarea de îndrumari pentru completarea corecta a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenta din cadrul oficiului registrului comertului de pe lânga tribunal.
Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.onrc.ro).
Cererea de înregistrare, înscrisurile prevazute de lege si dovezile privind plata taxelor si tarifelor legale, precum si timbrele judiciare corespunzatoare, îndosariate si numerotate, se depun de catre solicitant la ORCT direct, prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisa în forma electronica va avea încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, în acest caz urmând a se depune dovada achitarii timbrului judiciar.

Înscrisurile a caror înregistrare, mentionare sau publicare se solicita la ORCT vor fi tehnoredactate de catre solicitant în limba româna, vor fi lizibile, fara stersaturi sau adaugiri, sub sanctiunea respingerii acestora.
IMPORTANT PRIVIND CONTINUTUL HOTARARII AGA:
Hotarârea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. si data, semnaturile persoanelor abilitate; de asemenea, în Preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum si Indeplinirea conditiilor de validitate a hotarârii, conform dispozitiilor legale sau statutare; în cazul în care actul modificator este un act aditional în forma autentica, nu se va mai depune si hotarârea adunarii generale în baza careia acesta a fost încheiat.
Hotarârea AGA/decizia asociatului unic va contine durata Suspendarii/momentul reluarii activitatii, respectiv începând de la data………… pâna la data………………/ reluata de la data de ……………… .
Potrivit art. 237 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.
Hotarârea AGA poate contine darea de data certa a serviciului de asistenta din cadrul oficiului registrului comertului de pe lânga tribunal, poate fi încheiata sub semnatura privata;
ALTE INFORMATII:
Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum si cu mandat postal, ordin de plata etc.;
Daca s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atesta înregistrarea în registrul comertului, prin posta, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
Apoi, impreuna cu decizia emisa de catre ONRC (dupa maxim 1 saptamana) se merge la Administratia Financiara si se solicita regim derogatoriu. Pentru aceasta trebuie ca fisa societatii comerciale sa fie reglata la zi si sa nu aiba datorii.
La Administratia Financiara sunt necesare urmatoarele:

 • copie dupa CI/BI,
 • certificat ONRC precum ca persoana in cauza este administratorul firmei
 • stampila firmei.

, , , , , , , , ,

 1. Nu sunt comentarii.
(nu va fi publicat)

 1. Încă nu există trackback-uri.